Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Styly okrasných úprav

Styly (slohy) zahradních úprav vycházejí z historických tradic a procházejí vývojem i módními vlivy, ovlivněny jsou způsobem života i rázem krajiny v dané oblasti. Pro naše menší (amatérské) úpravy postačí hrubé a zjednodušené rozdělení na pravidelný (souměrný) a nepravidelný (krajinářský) styl a jejich kombinace. Specifickým nepravidelným stylem je způsob úprav zahrad japonských.
Zvolený styl zásadně předurčuje rozmístění dřevin a do jisté míry i jejich výběr.

Pravidelný styl

Tyto úpravy se vyznačují osovou souměrností, dělením prostoru do pravidelných obrazců, lemovaných Park u zámku Veltrusy neviditelná výplň tvarovanými (stříhanými) živými ploty, plůtky, někdy ve tvaru ornamentů. Obrazce jsou doplněny travnatými nebo pískovanými plochami, množstvím cest, květinovými záhony, pravidelně rozmístěnými vodními nádržemi, fontánami, sochami a plastikami.

Styl má své kořeny v zahradách egyptských, řeckých, římských a evropských středověkých zahradách kláštěrních. Renesance (Itálie) přináší souměrné úpravy zpravidla na terasách, baroko zase rozlehlejší úpravy s centrální osou a čtyřúhelníky s poměrem stran 3:5 i větší využití květin. Rokoko zmnožilo počet os a přidalo složitější ornamenty.
K největšímu rozmachu stylu dochází ve francouzských zámeckých parcích. O úpravách v souměrném stylu se někdy hovoří jako o francouzském stylu. Typickou dřevinou je zpočátku zimostráz (buxus), postupně je počet druhů používaných dřevin rozšiřován.
Ideální umístění úpravy v pravidelném stylu je takové, aby obrazce mohly být pozorovány pokud možno v celku, nejlépe z alespoň mírného nadhledu.

S pravidelným stylem se u nás nejčastěji setkáme v historických zámeckých zahradách. V renesanční italském stylu je vytvořena např. zahrada u zámku v Brandýse n. L., Telči nebo Litomyšli. Dalšími vývojovými stupni jsou např. barokní pražská Valdštějnská zahrada (foto), zahrada zámku Kuks anebo zahrady francouzské u Dobříše (foto 1, foto 2, foto 3) a v Holešově.

V poslední době byl tento styl již považován za přežitý a souměrně byly jen vyjímečně upravovány menší části úprav volných - krajinářských. V souvislosti se vznikem nových satelitních sídlišť, ve kterých je častěji dáván důraz na okázalost a kde se začíná "na zelené louce", se již zase občas objevují souměrně upravené větší předzahrádky nebo i celé zahrady, které ve spojení s honosnějšími sídly působí velmi reprezentativně.
Výběr druhů a jejich (i barevných) kultivarů je dnes velmi široký a pravidla pro úpravy jsou volnější. Založení a zejména udržování úprav v tomto stylu je ale pracné, časově náročné a nákladné. Úpravu nelze zakládat postupně, je třeba mít spolehlivou možnost získat náhradní dřeviny pro doplnění odumřelých rostlin v ornamentech rostlinami stejné velikosti (vlastní zásobní pozemek nebo spolehlivý dodavatel). Každé, i malé zanedbání údržby, má mnohem dalekosáhlejší následky v porovnání s úpravou v nepravidelném stylu.
Půda musí být před založením úpravy velmi dobře a do hloubky zpracována, zásobena humusem a živinami, tak aby extrémně husté a neustále stříhané výsadby měly dostatek přístupných živin a vláhy.
Souměrnost je možno v různém poměru kombinovat s jinými styly, pracnost i náklady lze snížit provedením ohraničení a ornamentů jen v náznaku (foto).

Nahoru

Nepravidelný styl

Dnes zdaleka nejpoužívanější styl nepravidelný - krajinářský - má svůj původ v Anglii, někdy je také stylem anglickým nazýván. Jeho vznik byl ovlivněn rozmachem obchodních Park u zámku Velké Březno neviditelná výplň styků s Asií (japonské a čínské zahrady) a romantismem 18. století, vzorem mu původně byla anglická krajina. Zpočátku byl ještě svázán pevnými pravidly, která se později téměř zcela vytrácí.

V současnosti volný styl využívá vzorů volné krajiny a nepřeberného množství druhů rostlin ze všech částí světa, v mnoha kultivarech nejrůznějších vlastností, tvarů a velikostí. Vodní plochy a cesty jsou nepravidelné. Cesty jsou vedeny účelově, tak aby směrovaly návštěvníky k zajímavým partiím a průhledům. Úprava bývá členěna do menších celků s rostlinnými společenstvy podobných nároků. I ve velmi malých úpravách mívají svá místa vhodně umístěná společenstava skalniček, vřesovištních rostlin, travin, nebo vodní a mokřadní společenstva apod.
V částech úprav s nejintenzivnějším provozem (u vstupů, důležitých budov, odpočinkových částech apod.) se více využívá intenzivnějších prostředků - květinových záhonů, tvarovaných dřevin a různých prvků ostatních stylů a nejrůznějších doplňků.
Travnaté plochy jsou důležitou součástí úprav nepravidelného stylu, jejich významnou funkcí je propojování a scelování úpravy svým neutrálním působením.

V podstatě dnes platí především pravidlo uměřenosti ve vztahu k okolí a kritéria hospodárnosti a účelnosti - využití zeleně k plnění požadovaných funkcí, které je plnit schopna. Jedná se o funkce estetické, funkce, které příznivě ovlivňují mikroklima (vlhkost, teplota, prašnost, hlučnost) nebo napomáhají rekultivacím neúrodných či devastovaných území. Stále větší důraz je kladen na zachování původních vegetačních prvků a nenásilnou návaznost na okolní krajinu.
Typickou ukázkou větší krajinářské úpravy je Průhonický park, Sychrovský park nebo lednicko-valtický komplex.

Japonský styl

Vychází z velmi starých tradic zahrad čínských i korejských, je plný propracované symboliky a mystiky, která je úzce svázána s asijskou kulturou. Proto autoři publikace "Zahrady v japonském stylu" uvádějí, že japonskou zahradu lze vytvořit jen v tamním daném prostředí - u nás lze tvořit pouze zahrady v japonském stylu.

Zahrada je Japonci považována za umění stejné úrovně jako básnictví, malířství nebo architektura, spjaté s filozofií.
Japonská zahrada je příroda v mikroskopickém měřítku, z velké části tvořená symbolikou, upřednostňuje se asymetrie, kontrast, cílem je dosažení zklidnění, souladu, vyrovnanosti, jednoduchosti a nejpřirozenějšího dojmu.
Více než kde jinde zde platí pravidlo, že "méně je více", a zahrada je prý dokonalá ve chvíli, kdy již není co zbytečného odstranit...

Původně japonští zahradníci používali jen domácí rostliny, které v japonských úpravách dominují dodnes. Typické jsou například javory, magnolie, sakury, jabloně, jinany, různé jehličnany (často borovice), cesmíny, bambusy, pěnišníky, pivoňky, kapradiny, mechy, trávy a vodní rostliny.
Většina dřevin je Japonský styl neviditelná výplň tvarována a zaštipována, ale na rozdíl od evropských zvyklostí tak, aby stále působily přirozeně.
Důležitá je voda, jezírka i potůčky s vodopády (barevné ryby). Typické doplňky tvoří velké kameny symbolizující hory, kamenné lampy, můstky, klapátka, nádrže na vodu a pítka. Zahrady bývají spíše uzavřené, využívá se poloprůhledných i plných zástěn, zdí, typických plotů a různých typů prostupů. Téměř se nepoužívají trávníky, nahrazují je oblázkové plochy a písek, symbolizující vodu a vlny. Také japonské zahrady se dělí do různých typů, nejčastějšími jsou zahrady: čajové, kamenné, atriové a vodní.

I pro amatérskou tvorbu zahrady v japonskén stylu je třeba hlouběji proniknout nejen do její symboliky a principů, ale i filozofie. Rozhodně nelze uspět pouhým povrchním napodobováním, bez znalostí vnitřních souvislostí.
Tvůrce japonské zahrady vždy přesně ví, proč pravě sem a právě takovým způsobem umístil právě tento kámen, rostlinu ba často i každou větévku. Důsledkem je navozený pocit a vjem pozorovatele, který nemusí vědět, proč tomu tak je, stejně jako obdivovatel jakéhokoliv jiného uměleckého díla, který nic neví o technologii jeho vzniku, ani vnitřních pocitech a pohnutkách autora.

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 8.03.2006 Návštěv: