Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Příprava a plánování úprav

Dobře a ze všech hledisek předem promyšlený plán úpravy může nejen významně snížit náklady na realizaci i budoucí údržbu úpravy, umocnit účinky na prostředí a mikroklima, kterých lze takovou úpravou docílit, ale hlavně dosáhnout maximální harmonie a výrazného estetického výrazu konečného celku.
Opačný přístup, kdy po příležitostných nákupech hezkých dřevin dodatečně vymýšlíme, kam vlastně s nimi, vede k jejich neustálému přesazování (velké ztráty) a většinou i k nehezkým, nesourodým a kostrbatým úpravám.

Pozemek

ilustrační obr. Pozemek Pro plánování výsadby je velmi důležité znát základní údaje o pozemku, na kterém zamýšlíme úpravu realizovat. Potřebujeme znát typ půdy, její reakci (pH), přibližnou nadmořskou výšku, četnost srážek, převládající směry větru, obvyklé minimální teploty a také kvalitu a použitelné množství zálivkové vody.
Tyto znalosti nám ušetří mnoho námahy, peněz, času i zklamání při nákupu rostlin metodou pokus/omyl. Hodně napoví časem prověřená skladba sortimentu sousedních zahrádek.
Při pochybnostech o kvalitě a složení půdy nebude kontrola půdním rozborem rozhodně vyhozenými penězi. Zejména při zakládání úprav na rekultivovaných pozemcích je půdní rozbor na místě (různé pozůstatky nebezpečných chemických odpadů).

Vlastní návrh

Jestliže máme ujasněny cíle, které chceme úpravou dosáhnout, jsou nám známy parametry a kvalita pozemku, můžeme přikročit k tvorbě plánu. Naše snaha bude směřovat k tvorbě úpravy, která v maximální míře eliminuje nepříznivé vlivy okolí, vytvoří příjemné prostředí a mikroklima, bude se přirozeně měnit, ale po celá desetiletí zůstane vždy zajímavá a krásná.
Častou chybou při plánování je stacionární představa tvůrcova, jenž pak dalších deset let čeká na její naplnění a vysvětluje návštěvám: "Tohle pak bude ... , tohle pokryje (až se rozroste)... a támhle až to doroste... a sem pak dám do stínu lavičku..." nebo naopak pobíhá s nůžkami a pilkou v marné snaze udržet úpravu v původním tvaru a velikosti.
Řez a dosadby mohou sice být leckdy nezbytností, ale jen pro "doladění". Čím je úprava starší, tím těžší je opravovat chyby dosadbou nových (výrazně mladších a menších) dřevin.

Někdo má možná vynikající představivost, ale většina z nás se bez papíru a tužky neobejde.
Postupů při navrhování okrasných úprav je asi tolik, kolik je návrhářů. Jeden z postupů by mohl probíhat třeba takto: Nahoru

1. Nakreslíme plánek (v takovém měřítku, aby se vešel na stůl). Neutrální barvou vyznačíme stavby a dřeviny, které zde již jsou a zůstanou. (Zárověň označíme stavby a rostliny, které budou odstraněny.)
2. Vyznačíme (jinou barvou) volné prostory, určené k pobytu a předpokládaným aktivitám - např. kde bude stolek s lavičkou, udírna s provozním prostorem, sportovní plácek a místo na opalování nebo stan, a například prostor, kde probíhají vepřové zabijačky, někde bude třeba sušit prádlo, přechodně složit řezivo či topiva... Tím vymezíme prostor, kde dřeviny nebudou.
3. Určíme směry, odkud přicházejí nepříznivé vlivy, jimž potřebujeme přehradit cestu (prach, vítr, hluk, všetečné pohledy...) a naopak vyznačíme, odkud k nám má být viděno a kam my chceme vidět (romantická silueta hradu, hornatý obzor, okno sousedčiny ložnice, nebo křižovatka, odkud vyhlížíme příjezd vnoučat...).
Jestliže uvažujeme o úpravě ve francouzském - souměrném stylu, je třeba to zohlednit v této fázi.
Také určíme případné pásy a skupiny dřevin nebo živé ploty, které mohou dělit rozlehlejší úpravy do menších celků nebo vytvářet kulisy pro usměrnění pohybu po cestách a chodnících.
Tím jsme vymezili hrubý prostor, který dřeviny vyplní, a dále uvažujeme, kolik místa zbývá na slučující a scelující plochu trávníku.
4. Uvážíme rozmístění celků speciálních rostlinných společenstev, jakými může být skalka, vřesoviště, jezírko s bažinkou, skupiny okrasných trav, rozárium, květinové rabátko...
Inspirace z jiných zahrad a parků, knih i časopisů, a přejímání vzhledu různých částí nebo celků do vlastní úpravy nám může pomoci.
5. Nyní je vhodná doba k plánování umístění zídek, schůdků, cest, šlapáků a také doplňků, jakými mohou být třeba osvětlení, zábradlí, houpačka, dlážděné plochy...
6. Potom přejdeme k návrhům třetího rozměru - výšky, a to zkusmými experimenty nákresů obrysů siluet skupin dřevin určených v bodě 3, z různých čelních pohledů. Zpočátku uvažujeme s velikostí dřevin v dospělosti a při návrhu výšek a tvarů je třeba stále kalkulovat s tím, že vyšší dřeviny budou vrhat stěhovavé stíny, které se na celkovém výsledku budou významně podílet.
7. Jsme-li spokojeni s obrysy, kombinujeme barevné varianty (listové plochy), vždy v alternativách:
- v průběhu vegetačního období
- v podzimním vybarvením
- v bezlistém stavu: tady se asi nejlépe určí podíl stálezelených a jehličnanů.
8. Do relativně stálých barev olistění komponujeme proměnné prvky - kvetení. Naše snaha může směřovat stejně tak k celoročnímu vyváženému kvetení, jako ke zdůraznění určitých období (jaro, prázdniny, rodinná výročí...) nebo určitých částí úpravy v určeném čase.
9. Předposlední fází bude výběr konkrétních rostlin k naplnění našich vizí. Složitost této fáze vyplývá z velmi mnoha kriterií, které je třeba vzít v úvahu. Mimo požadovaného tvaru, velikosti, textury a barev je třeba vzít v úvahu také druh půdy, místní klima, okolní porosty, místní znečištění ovzduší, desítky vlastností a nároků samotných rostlin z ohromné šíře nabídky kultivarů, které dnes trh nabízí.
Při výběru konkrétních druhů a kultivarů nezapomeňme počítat i s působením vůní květů i tvarů a barev plodů a také barev kůry.
Ideální je možnost prohlédnout si kultivary, které teoreticky (dle popisů) přicházejí v úvahu, živě nebo alespoň na fotografiích.
Závěrem tohoto kroku bude vykreslení alternativy siluet s velikostí rostlin při nákupu a návrh použití tzv. výplňových dřevin, které dočasně pomohou přiblížit úpravu rychleji kýženému stavu a tvaru.
Doplníme též solitérní dřeviny, které úpravu ozvláštní i oživí, a můžeme si pohrávat s všemožnými detaily (ptačí napajedlo, skupinky balvanů, místo pro letnění palmy apod.).
10. V poslední fázi (nepočítáme-li propočet nákladů) je třeba ladit detaily, opakovaně domýšlet souvislosti, udělat si představu, jak se úprava (i my) bude měnit v čase, domýšlet náročnost údržby.
Je-li čas, je dobře návrh nechat trochu "zrát" a s odstupem ho pak ještě projít a také neuškodí konzultace s nějakým oponentem.
Nahoru

Dalším způsobem je realizace návrhu prostřednictvím počítačových programů, jež dokáží plánovanou úpravu zobrazit trojrozměrně, v různých fázích časového vývoje, ročních obdobích, denní i noční době a z různých úhlů pohledů i v různém stáří úpravy. S poměrně zanedbatelnou pracností lze vytvářet mnoho variant a experimentů.
Navíc mnohé programy dovedou průběžně generovat třeba výpisy (seznamy) použitých rostlin apod. Takový program lze zakoupit, nebo Vám s jeho pomocí návrh zpracuje profesionál. Chcete-li se na tvorbě plánu podílet, vyhledejte takového architekta, který bude Vaši přímou spolupráci akceptovat. Více se o takových programech dozvíte na stránkách Zahrada 3D, nebo profesionálnějších Sadovnická projekce.
Ukázky počítačového zpracování si můžete prohlédnout například na stránkách profesionálního architekta: Zahrady a zeleň.
Mezi lidmi koluje také poměrně jednoduchý program "Landscape 1.0" u něhož se mi nepodařilo zjistit výrobce ani prodejce.

Pokud se nám nedaří, je možno poradit se se zkušenějším kamarádem nebo si přeci jen objednat profesionála Můžete si vybrat ze seznam profesionálních projektantů na naší stránce "Projektanti".

Pro přenesení záměru z papíru do terénu (u velkých úprav) je výhodné na papíře vytyčit pomyslnou osu, která bude procházet napříč celým pozemkem v libovolném místě, kde nepřekážejí stavby nebo terénní překážky. Z míst, kde budoucí rostliny budou mít kmen (střed keřů), se vztyčí k ose kolmice a všechny vzdálenosti se okótují. Tato pomůcka může být v praxi významným usnadněním pro vyměřování, zejména tehdy, když výsadby provádí jiná osoba než tvůrce plánu (obr.).

Závěrem podle hotového plánu připravíme soupisku komponentů, materiálů a rostlin. Něco vyrobíme a napěstujeme možná sami, něco budeme nakupovat. U rostlin si připravíme alternativy, protože nabídka prodejců se jistě nebude přesně shodovat s našimi požadavky. Naštěstí je dnes nabídka natolik široká, že téměř každou požadovanou funkci v úpravě může splnit více alternativních dřevin a jejich kultivarů.

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 8.03.2006 Návštěv: