Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Upozornění

Stránky mají být teoretickou pomůckou zejména pro zájemce bez odborného sadovnického a dendrologického vzdělání a usnadnit vyhledávání prodejců okrasných dřevin.
Sami se pěstitelstvím ani prodejem nezabýváme a nevyřizujeme objednávky na nákup rostlin.

O databázi

Sama databáze je zatím ve zkušebním provozu, trpí ještě některými technickými nedostatky, na vývoji a korekci dat se pracuje.

O sortimentu v databázi
Pojmenovávání kultivarů a jejich popisy mají obecně k pořádku dosti daleko. Není výjimkou, že tentýž autor v jedné publikaci na různých místech uvádí stejnou rostlinu třeba i pod třemi alternativními názvy. Střídá se i zařazení poddruhů a odrůd - jednou jako kultivar, jindy jako varieta a pak zase jako subspeciés. Pro takto rozsáhlou databázi je třeba pracovat s literaturou vydanou v časovém rozmezí několika desítek let a během tak dlouhé doby prošlo názvosloví také jistým vývojem.
S ohledem na tuto nejednotnost bylo nutno pro základ databáze jmen rostlin i jejich častých synonym zvolit pokud možno jediného autora. Už pro nejucelenější sortiment s vyčerpávajícím popisem byly vybrány jako základní prameny "Praktická dendrologie" a "Lexikon okrasných dřevin" ing. K. Hiekeho (stav do r. 1994). Pokud je nám známo, nebyl u nás ale komplexně zpracován přehled kultivarů vzniklých v posledním desetiletí a také o množství změn v názvosloví ucelený materiál není dosažitelný. Novinky a změny bude tedy třeba velmi pracně vyhledat v novější literatuře, cenících prodejců a internetových stránkách, a vždy z několika pramenů porovnat údaje o nárocích, vlastnostech a použití. Dále je třeba stále průběžně vyhledávat a opravovat omyly, překlepy a jiné chyby.

Nahoru

O vyhledávání

(Vyhledávání ve fotogalerii - viz O fotogalerii)
Teoreticky je počet zadaných kritérií pro výběr neomezený, ale příliš mnoho požadavků najednou povede většinou k prázdnému seznamu. Jistější je přidávat požadavky postupně. Asi u 10% kultivarů nejsou k dispozici některé údaje, takže výběry nemohou obsahovat nikdy všechny možné alternativy.

Pro dosažení úplné plánované funkčnost je třeba ještě doplnit několik set tisíc údajů, což bude trvat nejméně do konce roku 2006.
Plánujeme postupně přidat:
maximum fotografií (průběžně se fotí, určují a upravují pro web - tady se nebráníme pomoci)
nejznámější synonyma listnatých dřevin (cca 2 - 3000 položek)
nejnovější kultivary (několik tisíc položek)
rozšíření popisů rodů
heslovité popisy jednotlivých druhů
Popisy vlastností:
barvy květu, jarní, letní a podzimní barvy olistění, barvy plodů a kůry, dobu květu, poživatelnost, trnitost, vůně, kvetení na jedno a dvouletém dřevě (způsob řezu)
Popisy požadavků rostlin:
na půdu, její pH, vlhkost, světlo, vhodné polohy (mrazuvzdornost)

Ve vzdálenější budoucnosti se snad podaří přidat ke každému kultivaru i popisy všech nejznámějších způsobů množení a odkazy na prodejce (bude-li nějaký znám)

Nahoru

O parametrech

Popisy vlastností a použití:
Údaje jsou vždy poněkud subjektivní a samy vlastnosti bývají i dosti proměnlivé. Popisy barev, tvarů, rozměrů i nároků se u různých autorů někdy liší až děsivě, proto k nim musíme přistupovat opravdu jen orientačně. U tvarů a velikostí, které mají mít zásadní význam v kompozici, je dobré prakticky ověřit tyto hodnoty z více zdrojů a také na dřevinách ze starších výsadeb v okolí.
Olistění
Listnaté a jehličnaté, stálezelené a opadavé - mezi stálezelenými a opadavými listnáči je někdy hranice velmi nezřetelná a proměnlivá (viz cotoneaster).
Habitus
Plně se projeví vždy jen za optimálních podmínek. Pro velmi hrubou orientaci slouží 55 obrázků tvarů korun dřevin v jejich plné dospělosti. Habitus polehlých a keřovitých dřevin roubovaných na kmínky se zde nebere v úvahu. Popínavé druhy mohou být (zatím) někdy uvedeny i mezi plazivými. Některé dřeviny mohou mít velmi proměnlivé habity, mohou se vyskytovat ve tvaru keře i stromku - zde je uveden vždy jen jeden z možných tvarů.
Výška a šířka
Jsou myšleny maximální rozměry v úplné dospělosti, bývají velmi proměnlivé v závislosti na mnoha faktorech, údaje z různých pramenů jsou někdy velmi odlišné a není vždy jasné, jde-li o rozměry dosahované v domovině nebo u nás.
Pro výběr jsou vytvořeny kategorie, které slouží jen k hrubému výběru a neudávají přímý údaj o výšce. Čím větší rozměr, tím větší je rozmezí - důraz na rozlišení rozměrů do 6 m - kategorie v rozmezí 0,25m, 0,5m, 1m - u velkých dřevin nad 6m výšky i šířky již rozmezí jen po 10m.
(21m vysoký a 7m široký strom je uveden v kategorii 20 - 30m výšky a 6 - 10 m šířky, stejně jako 30m vysoký a 8 m široký strom).
Lze zadat požadavek k výběru buď v rozmezí vytvořených kategorií (5 - 6m) nebo od nuly do 5 - 6 m (včetně) anebo větší než 5 - 6m (včetně).
Detailní údaj o výšce a šířce bude časem uveden v popisu každého jednotlivého kultivaru.
Sortiment
Pro odlišení sadovnicky důležitějších rodů jsou použita velká písmena v jejich názvech. Výběr je možno dále zúžit na "U nás častěji pěstované", což je více než 500 taxonů jehličnanů a téměř 3300 listnáčů, které přiměřeně snášejí naše podnebí nebo alespoň velmi dobře regenerují, v přírodě nebo parcích se s nimi většinou častěji setkáváme a poměrně dobře se u nás rozmnožují. Nejodolnější a nejčastěji nabízený sortiment vybereme zvolením vlastnosti "Doporučeno svazem školkařů ČR".
Medonosné
Uvedeny rostliny jsou významně pylodárné nebo nektarodárné.
Nesnášející záplavy
Tyto dřeviny při delším zaplavení velmi trpí.
Odolnější solným posypům komunikací
Rostliny relativně odolné, vždy v závislosti i na mnoha jiných okolnostech.
Popínavé a pnoucí
Uvedeny i rostliny, které je nutno vyvazovat (někdy mohou růst i jako keře). Některé lze použít i bez opory, jako půdní pokryv.
Poskytující hnízdění pro ptactvo
Rostliny ptáky zvláště vyhledávané.
Poskytující potravu ptactvu
Rostliny s plody ptáky zvláště vyhledávanými.
Rychle rostoucí
Zařazeny rostliny, které rychle přirůstají na průměrných stanovištích a v průměrných podmínkách.
Doporučeno svazem školkařů ČR
Seznam nejzákladnějšího sortimentu v našich školkách pěstovaného, dobře snášejícího naše klimatické podmínky, to je kolem 100 taxonů jehličnanů a kolem 250 listnáčů.
Vhodné jako pionýrské dřeviny, na navážky, na neplodné půdy, na výsypky a haldy
Dřeviny, které nejlépe snášejí extrémní podmínky.
Vhodné jako protierozní
Téměř výhradně listnaté dřeviny, které nejlépe chrání půdu proti erozi, většinou rozvětveným kořenovým systémem a hustým porostem.
Vhodné jako půdní kryt
Tyto dřeviny v zahuštěné výsadbě časem dobře pokryjí půdní povrch souvislým porostem. Nejnižší druhy mohou nahradit trávník.
Vhodné jako větrolamy
Z mnoha možných jsou zde vybrány ty, které lépe snášejí proudění vzduchu (vysychání, lámavost, ukotvení v zemi…).
Vhodné k rychlení květů (celé r. v nádobách), (řezané větve)
Myšleno ve skleníku nebo v bytě.
Vhodné na protihlukové stěny
Protihlukově působí veškerá zeleň, zde jsou zařazeny praxí (a měřením) ověřeny jako nejvýrazněji působící, a to i nízké rostliny, kterými se protihlukové pásy doplňují.
Vhodné na živé ploty stříhané
Zahrnuty jsou i dřeviny vhodné na nízké obruby, vybrány jsou jen ty nejvhodnější. Pro tvorbu složitějších tvarů a figur jsou vhodnější malolisté a kompaktnější druhy a kultivary.
Vhodné na živé ploty volně rostoucí
Zahrnuty jsou i dřeviny vhodné na nízké obruby a rostlinné stěny, vybrány jsou jen ty nejvhodnější.
Vhodné pro silniční a uliční stromořadí
Praxí z mnoha hledisek prověřené - nejvhodnější dřeviny, ne však jediné.
Vhodné pro skalky
Do výběru jsou zařazeny i dřeviny hodící se jako solitéry do větších skalek, výběr je tedy třeba ještě dále posoudit z hlediska prostoru, který máme k dispozici.

Nahoru

O fotogalerii

Zde publikované fotografie jsou pořízeny v amatérských podmínkách autory stránek digitálními fotoaparáty Canon S30, S45 a Olympus C4000Z. Rostliny na nich zobrazené jsou součástí veřejné a soukromé zeleně, zámeckých parků, arboret a botanických zahrad. Výjimečně jsou fotografie pořizovány u prodejců dřevin.
V poslední době dostáváme i fotografie od jiných autorů - jejich jména jsou vždy uvedena přímo v rohu obrázku.
V zájmu rychlejšího "stahování" jsou veškeré fotografie záměrně upraveny s cílem snížení objemu dat až k samé hranici snesitelnosti. Publikujeme zatím i méně kvalitní nebo neúplné obrázky, a také ty, u kterých nejsme schopni přesně určit kultivar. Děláme to s předsevzetími pozdější nápravy a přesvědčením, že mají alespoň částečnou informační hodnotu.

U Vás pořízené nebo Vámi zaslané fotografie se na stránkách objeví vždy po delší době, protože úprava fotografií a hlavně způsob provádění změn v databázi jsou zatím velmi pracné. Dochází k nim proto vždy, když je připraveno větší množství změn najednou.

Vyhledávání v databázi fotek:
Názvy které nejsou odkazy, nemají protějšek v databázi. Důvodem může být zkomolený nebo nesprávný název anebo to jsou názvy nejnovějších kultivarů, jejichž vlastnosti zatím nejsou plně ověřeny a nejsou proto v databázi dřevin ještě zařazeny.
Nejznámější synonyma jehličnanů naleznete u popisů jednotlivých kultivarů (odkazy v názvech), synonyma listnatých připravujeme.
- Výběrem odkazu "seznam všech fotek v latinském třídění" se zobrazí písemné odkazy na všechny dostupné fotky. Zobrazení potrvá maximálně několik vteřin.
- Stejný seznam se zobrazí po výběru skupiny "Všechny" a stisknutí tlačítka "Vyhledat". (Výběrem českého nebo latinského řazení ovlivňujeme podobu výsledné sestavy: seřazené podle českých nebo latinských názvů vybraných rostlin.)
Jestliže k tomu zaškrtneme "Náhledy", zobrazí se navíc u každého řádku malá fotka o velikosti cca 3 - 6 KB - to je pro 1000 řádků cca 5000 KB - stahování může trvat 10 i více minut.
- Skupinu pro výběr můžeme omezit výběrem jedné ze skupin: "Jehličnaté, Listnaté" nebo Tematické" a to jak samostatně, tak i společně s "Náhledy". Stahování skupin s náhledy je ale pro připojení prostřednictvím modemu stále ještě neúnosně pomalé.
- Výhodné je proto zorientování v nabídce prohlédnutím seznamu všech fotek bez náhledů a teprve pak vepsat název vyhlédnutého rodu nebo rodu a druhu do posledního okénka a zaškrtnout k tomu "Náhledy". Stisknutí tlačítka "Vyhledat" se velmi rychle zobrazí malá skupina výběru s náhledy fotek, které usnadňují orientaci.
- Pokud máme pochybnosti o správném tvaru názvu (parthenocissus, partenocizus?) nebo názvy mohou mít různé koncovky (pendula, -lus, -lina) a my chceme všechny názvy s tímto slovním základem, stačí zadat jen část názvu (pendul). Zadáme-li např. "aure", zobrazí se fotky kultivarů s názvy: aurea, aureum, aureus, aureovariegata, aureomarginata, aureospica, aureoreticulata, semperaurea apod. Někdy (pokud se nic nezobrazí) můžeme odzadu postupně ubírat písmenka, až dokud se seznam zvětšuje (pendulina, pendul, pend).
Pro vyhledávání neplatí podmínky "a", "nebo". Hledáme-li např. zlaté kultivary, je nutno "aurea", "gold" a třeba "lutea" zadávat zvlášť.

Veškeré fotografie i obrázky lze zdarma dále kopírovat a používat pro nekomerční účely.

Nahoru

O taxonomii

Čeleď
Čeleď je zde použita jako nejvyšší taxonomický stupeň ("Pinaceae - Borovicovité"). Pokud jsme nenalezli český překlad, uvádíme v názvu: "české jméno nezjišť."
Rod
Názvy sadovnicky důležitých rodů jsou psány latinsky celé velkými písmeny ("PINUS - Borovice"), ostatní s velkým začátečním písmenem ("Alangium - Alangium"), kříženci se označují ležatým křížkem ("x Cupressocyparis - Nutkacypřiš"). Pokud jsme nenalezli český překlad, uvádíme v názvu: "české jméno nezjišť."
(Chybějící popisy rodů připravujeme.)
Druh
Vždy se používá společně s názvem rodu a píše malými písmeny ("mugo" ), a to i když je názvem vlastní jméno ("wardii - Wardův"), kříženeci jsou označeny ležatým křížkem ( "x intermedia").
Český název nebývá vždy překladem latinského, proto jsme se nepokoušeli překládat ani názvy, jejichž význam je zdánlivě jednoznačný ("japonica - japonský"). Pokud jsme překlad jednoznačně nenalezli v odborné literatuře, uvádíme: "české jméno nezjišť."
Velké skupiny kříženců jsou zde většinou v latinském názvu označeny jako "hybrid" (nejčastěji pěnišníky a růže). V českém názvu pak jako "kříženec neznámého, nejistého, či složitého původu", nebo jako "zahradní kříženec".
V zahradnické praxi se někdy používají pro větší skupiny rostlin různé účelové názvy, které zcela neodpovídají botanické taxonomii. I zde jsou takové názvy použity (u pěnišníků, růží apod.). Název "Azalka" není názvem rodu (patří do rodu "Rhododendron"), ale pro lepší orientaci tento název nebo zkratku "A." v českém i latinském názvu používáme společně s názvem "Rhododendron". Český název v těchto případech vyjadřuje většinou jen příslušnost do skupiny rostlin nebo jejich kříženců podobných vlastností (Rhododendron x A. molis ´Zdena´ - Pěnišník opadavá Azalka).
Odrůda
Dříve se používaly pro kultivary názvy latinské (někdy řecké), nověji se používají jména v místních jazycích.
Protože české názvy "odrůd" se neuvádějí, významy nejčastěji používaných latinských názvů mohou zájemci vyhledat v malém latinském slovníčku. V tomto slovníku jsou uvedeny jen názvy vyjadřující vlastnosti a místa původu.
Kultivar - cv.
(s velkým začátečním písmenem a v jednoduchých uvozovkách) PINUS strobus ´Fastigiata´ (Borovice vejmutovka)
Forma - f.
(malými písmeny) PINUS strobus f. monophylla (Borovice vejmutovka)
Varieta - var.
(malými písmeny) PINUS sylvestris var. engadinensis (Borovice lesní)
Subspeciés - ssp.
(malými písmeny) PINUS mugo ssp. pumilio (Borovice kleč)
Shodné názvy
U některých stejných jmen rozdílných kultivarů stejného rodu i druhu je rozlišení možné jen podle českého názvu:
Rosa hybrid 'Gilden Glov' - Růže čajohybrid
Rosa hybrid 'Gilden Glov' - Růže pnoucí
U jiných kultivarů stejného jména, která jsou takto nerozlišitelná, uvádíme začáteční písmeno jména botanika, který je poprvé popsal, v závorce za názvem:
Rosa floribunda 'Passion'(G)
Rosa floribunda 'Passion'(L)
V dendrologiích jsou tato jména za názvem rostliny většinou uváděna.

Nahoru

Historie oprav

Provedeno:
Únor 2005 - Opraven název rodu z Ephedera na Ephedra
Leden 2006 - Opraven český název druhu Fraxinus excelsior z J. úzkolistý na J. ztepilý

Připravuje se:
(Administrace je zatím dosti komplikovaná, aktualizujeme vždy, když se nashromáždí více oprav.)
Opravy v názvosloví druhů tamaryšků (upozornil RNDr. Pavel Sekerka z Botanické zahrady hl.m. Prahy).
U popisu druhu Fagus sylvatica se omylem objevují tři fotografie hortenzií.

Nahoru

Redakce

Autor stránek: Mirko Mojžíšek
Autor a správce databází, technický poradce: Zdeněk Mojžíšek
Administrativa: Mgr. Pavla Lípová
Autoři fotografií: Mirko Mojžíšek, Zdeněk Mojžíšek (není-li uvedeno jinak)

Nahoru

Prameny

AAS, Georg. RIEDMILLER, Andreas. Kapesní atlas Stromy. Praha: Slovart, 1997. ISBN 80-7209-420-3
ALEXEJEV, B. D. Zajímavosti ze světa rostlin. Praha: SZN, 1990. ISBN 80-209-0146-9
ALTMAN, Horst. Jedovaté rostliny Jedovatí živočichové. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1156-4
ASTAPENKO, Pavel, Dmitrijevič. KOPÁČEK, Jaroslav.Jaké bude počasí Praha: Lidové nakladatelství, 1987
BÍLEK, Otakar. HANUŠ, Bohuslav. Štěpování. Praha: SZN, 1980
BÖHMER, Bernd. WOHANKA, Walter. Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny. Praha: Brázda, 2003. ISBN 80-209-0317-8
BOLLIGER, ERBEN, GRAU, HEUBL. Keře. Praha: Ikar, 1998. ISBN 80-7202-302-0
Botanický ústav ČSAV. Naučná stezka Průhonickým parkem. Průhonice: OPS Mníšek, r. neuveden
BÄRTELES, Andreas. Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 1988
BÖHM, Čestmír. Okrasné listnáče našich zahrad. Praha: SZN, 1985
BÖHM, Čestmír. Stálezelené, opadavé a popínavé dřeviny našich zahrad. Praha: SZN, 1976
ČEMAN, Róbert. Živý svět - Rostliny. Bratislava: Mapa, 2001. ISBN 80-8067-046-3
ČERVENKA, Martin. CIGÁNOVÁ, Katarína. Klíč k určování dřevin podle pupenů a větviček. Praha: SPN, 1980.
ČÍHALOVI, Romana a Pavel. Zahrady v japonském stylu. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0837-X
DOSTÁLKOVÁ, Alžběta. Rododendrony. Praha: Academia, 1981
DRESENOVÁ, Fieke. Zahradní styly. Čestlice: Rebo Productions, 1999. ISBN 80-7234-020-4
DVOŘÁK, Miloš. Stavby a architektura v zahradách. Praha: SNTL, 1977
GRAU, Jürke. JUNG, Reinhard. MÜNKER, Bertram. Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny. Praha: Knižní klub, 1996. ISBN 80-7176-369-1
HARAGSIM, Oldřich. Včelařské dřeviny. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0833-7
HARTMAN, Günter. NIEHAUS, Franz. BUTIN, Heinz. Atlas poškození lesních dřevin. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0297-X
HAVLŮ, J. JÁŠA, B. KLIMEŠ, J. Růže královna květin. Praha: SZN, 1977
HECKER, Ulrich. Stromy a keře. Čestlice: Rebo Productions, 2003. ISBN 80-7234-291-6
HESSAYON, Dr. D. G. Okrasné stromy a keře v zahradě. Praha - Plzeň: Beta-Dobrovský, Ševčík, 1997. ISBN 80-86029-24-7
HIEKE, Karel. České šlechtění okrasných dřevin. Svaz školkařů České republiky, 2004. ISBN 80-239-2182-7
HIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. Praha: SZN, 1984. P.č. 3670 04/40-85 - 04/40
HIEKE, Karel. Lexikon okrasných dřevin. Praha: Helma, 1994
HIEKE, Karel. Moravské zámecké parky a jejich dřeviny. Praha: SZN, 1985. P.č. 3877 07-107-85 - 04/40
HIEKE, Karel. Praktická dendrologie I, II. Praha: SZN, 1978
HOFMAN, Jaroslav. Sychrovský park.
HÖHN, Reinhardt. Květiny pro každou příležitost. Praha: SZN, 1974
HORÁČEK, Petr. Listnaté stromy v zahradě. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0250-5
HORÁČEK, Petr. Keře v zahradě. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0249-1
HUDEC, Kamil, VILÍM, Stanislav. Nemoci zahrady. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0252-1
HURYCH, Václav. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: Květ, 1996. ISBN 80-85362-19-8
HURYCH, Václav. MIKULÁŠ, Ernest. Sadovnická dendrologie. Praha: SZN, 1973
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-023-4
KLOCK, Peter. Roubování. Čestlice: Rebo Productions, 2002. ISBN 80-7234-238-X
KOSTELNÍČEK, Miroslav. Čarověníky v naší zahradě. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1257-1
KOŽUŠNÍKOVÁ, Dagmar. Ikebana Praha: Magnet-Press, 1995. ISBN 80-85847-26-4
KRÁTKÁ, Magda a kol. Rok v alpiniu. Plzeň: ZO ČZS, 1982
KREMER, P. Bruno. Stromy. Praha: Knižní klub, 1995. ISBN 80-7176-184-2
KRÜSSMAN, Gerd. Evropské dřeviny. Praha: SZN, 1968
KUTINA, Josef a kol. Encyklopedie pro zahrádkáře 1. Praha: SZN, 1982.
LHOTSKÁ, Marie. KROPÁČ, Zdeněk. MAGET, Jan. Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. Praha: SPN, 1985
MARKLEY, Robert. Živé ploty. Čestlice: Rebo Productions, 2005. ISBN 80-7234-397-1
MATLÁK, Juraj. 100 otázok a odpovedí z ochrany okrasných rastlín. Bratislava: Príroda, 1990. ISBN 80-07-00033-X
MENTLÍK, Václav. Jehličnany v zahradě a alpínu. Praha: SZN, 1986
MIKULA, Alois. VANKE, Přemysl. Plody planých a parkových rostlin. Praha: SPN, 1979
MINKE, Gernot. Zelené střechy. Ostrava: Hel, 2001. ISBN 80-86167-17-8
MOJŽÍŠEK, Mirko. Jehličnaté stromy a keře. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0248-3
NOVÁK, Vladimír. HROZINKA, Ferdinand. STARÝ, Bohumil. Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. Praha: SZN, 1974
OBDRŽÁLEK, Jiří. PINC, Miroslav. Vegetativní množení listnatých dřevin. Průhonice: VÚOZ, 1997. ISBN 80-85116-13-8
ONDŘEJ, Jan. KASTNER, Vlastimil. Bambusy pro zahrady a interiéry. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-370-7
ONDŘEJ, Jan. OPATRNÁ, Milada. Trávníky a okrasné trávy. Praha: Brio, 1997. ISBN 80-902209-5-9
OTRUBA, Ivar. Zahradní architektura pro střední a vysoké školy. Šlapanice: Era, 2002. ISBN 80-86517-13-6
OTT, Eva. Předzahrádky. Čestlice: Rebo Productions, 2003. ISBN 80-7234-280-0
PACÁKOVÁ - HOŠŤÁLKOVÁ, Božena a kol. Méně známé pražské zahrady a parky. Praha: Společnost pro zahraddní a krajinářskou tvorbu, 2001.
PACÁKOVÁ - HOŠŤÁLKOVÁ, Božena. PETRÚ, Jaroslav. RIEDL, Dušan. SVOBODA, Antonín Marián. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-279-1
PASEČNÝ, Petr. Jehličnany pro zahrady a skalky. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-753-2
PASEČNÝ, Petr. Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-9042-4
PASEČNÝ, Petr. Listnaté dřeviny pro zahrady a skalky II. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0028-X
POKORNÝ, Vladimír. JISKRA, Karel. Hmyzí škůdci zahradních rostlin. Praha: Květ, 1996. ISBN 80-85362-20-1
PSOTA, Vratislav. ŠEBÁNEK, Jiří. Za tajemstvím růstu rostlin. Praha: Scientia, 1999. ISBN 80-7183-093-3
REMEŠOVÁ, Dáša. OSVALD, Zdeněk. Všechno o listnatých keřích. Bratislava: Slovart, 1993. ISBN 80-7145-074-X
RŮŽIČKOVÁ a kol. Sadovnictví. Praha: Květ, 1996. ISBN 80-85362-1-X
SEDLICKÁ, Božena. WALTER, Vilem. HUMPÁL, Zdeněk. Růže. Praha: SZN, 1989
SOUKUP, MATOUŠ a kol. Výživa rostlin, substráty, voda v okrasném zahradnictví. Praha: SZN, 1979
STEWARTOVÁ, Christine. Bonsai. Praha: Aventinum, 1991. ISBN 80-85277-12-3
STREJČEK, Jaromír. KUBÍKOVÁ, Jarmila. KŘÍŽ, Jiří. Chráníme naši přírodu. Praha: SPN, 1983.
SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR Seznam doporučených odrůd rostlin Místo a rok vydání neuvedeno.
SVOBODA, Antonín Marian. Introdukce okrasných listnatých dřevin. Praha: Academia, 1981
ŠMÍD, Miloslav. Průvodce odbornými názvy rostlin. Praha: Brázda, 2002. ISBN 80-209-0302-X
ŠONSKÝ, Drahoslav. Úprava hrobů. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0461-7
ŠONSKÝ, Drahoslav. Živé ploty a tvarované dřeviny v zahradě. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-823-7
ŠROT, Radoslav. Rady pěstitelům - Okrasné dřeviny. Praha: Aventinum, 2005. ISBN 80-7151-255-9
TOMICZEK, CECH, KRAHAN, PERNY, HLUCHÝ, ŠEFROVÁ. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Brno: Biocont Laboratory, 2005. ISBN 80-901874-5-5
URBAN, Vladimír. Škola ovocnáře. Praha: SZN, 1981
VANĚK, Vlastimil. BÖHM, Čestmír. Okrasné dřeviny. Praha: SZN, 1981
VERMEULEN, Nico. Encyklopedie růží. Čestlice: Rebo Productions, 2003. ISBN 80-7234-265-7
VERMEULEN, Nico. Encyklopedie stromů a keřů. Čestlice: Rebo Productions, 1998. ISBN 80-7234-007-7
VILKUS a kol. Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin. Praha: Květ, 2000. ISBN 80-85362-32-5
VREŠTIAK, Pavol. OSVALD, Zdeněk. Všechno o jehličnanech. Bratislava: Slovart, 2001. ISBN 80-7209-317-7
WAECHTER, Dorothée. Tvarování dřevin. Čestlice: Rebo Productions, 2006. ISBN 80-7234-451-X
WAGNER, Bohdan. Sadovnická tvorba 2. Praha: SZN, 1990. ISBN 80-209-0112-4
WALTER, Vilém. Pěstování okrasných stromů a keřů. Praha: SZN, 1984
WALTER, Vilém. Rozmnožování okrasných stromů a keřů. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0268-6
WILSON, O. Edward. Rozmanitost života. Praha: NLN, 1995. ISBN 80-7106-113-1
ZÁBRANSKÝ, Svatopluk a kol. Přípravky na ochranu rostlin. Praha: SZN, 1974
ZAKOPAL, Jaroslav. ŠEDIVÝ, Josef a kol. Chemie na zahrádce. Praha: SZN, 1984

Dále průběžně:
Různé internetové stránky, přednášky čs. botaniků, časopis Živa, sborníky Acta Průhoniciana, ČSN 464902-1 (Výpěstky okrasných dřevin, Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti), Průhonický park, zahrada a park SZŠ Mělník, Botanická zahrada v Teplicích v. Č., parky českých zámků, podniky a ceníky pěstitelů a prodejců.

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 25.02.2006 Návštěv: