Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Slovníček odborných výrazů

(Písmena s háčky nejsou rozlišena, výrazy jsou průběžně doplňovány)

A, B, C, D, E, F, G, H, Ch, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, X, Z,

A

Abiotická poškození - způsobená neživými škodlivými vlivy (extrémy počasí, imisemi)
Abscise - odlučování, odpad
Acidofilní rostliny - rostliny, které snášejí nebo vyžadují substrát s kyselou reakcí
Acidofobní rostliny - rostliny snášející nebo vyžadující substrát se zásaditou (alkalickou, bazickou) reakcí
Aculeus - osten
Adventivní kořeny - náhodné kořeny, vytvářené kdekoliv na nadzemních částech rostlin i na podzemních stoncích, umožňují vegetativní množení
Adventivní pupen - náhradní pupen, který je v případě potřeby schopen růstu a vytvoření náhradních orgánů (např. kořínků)
Aecidie - aecidiospory; živě zbarvená, pohárkovitá ložiska spor rzí s dvoujadernými sporami
Aeroponie - metoda zakořeňování měkkých zelených řízků ve vzduchu
Aerotropismus - růst rostlin nebo jejich orgánů ve směru přívodu vzduchu
Afinita - srůstnost, schopnost srůstu
Akaricidy - přípravky proti roztočům
Alej - cesta lemovaná dvěma nebo více řadami stromů
Alelopatie - působení jedné rostliny na druhou
Aleuronová zrna - útvary vznikající v buňkách některých semen vysycháním vakuol s vysokým obsahem bílkovinných látek
Algináty - výtažky z řas
Alkalická půda - půda s vyšším stupněm pH než 6,5
Alpínský stupeň - vysokohorský vegetační stupeň, 1800 - 2300 m n. m.
Alpínum - skalka; přírodní nebo uměle navršený skalnatý, svažitý terén, určený v zahradě pro pěstování drobných rostlin horského původu
Altán - zahradní besídka; nevelká, zčásti otevřená jednoduchá stavba se střechou chránící před sluncem a deštěm
Amentum - jehnděda
Amyláza - enzym štěpící škrob
Anemofilní rostliny - opylující se větrem (větrosnubné, větroprašné)
Anemogamie - opylení větrem
Anemochorní rostliny - rozmnožující se pomocí větru
Anthos - viz květ
Antropozoochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází díky působení zvířat a lidí
Apikální - vrcholový
Apikální dominance - nadvláda vrcholu lodyhy nad postranními pupeny, popř. vrcholu kořene nad postranními kořeny
Aplikace - použití
Apomixis - forma nepohlavní reprodukce včetně vegetativního rozmnožování, v užším smyslu tvorba semen bez oplození
Apozice - růst stěny buněčné ukládáním nových vrstev na staré
Arbor - strom
Arboretum - sbírka dřevin různých druhů; botanická zahrada určená k výzkumným, pedagogickým a osvětovým účelům
Areál - zde území, oblast, ve které je rozšířen určitý druh, rod, čeleď rostlin
Aridní - srážkově chudý
Arillus - míšek, zvláštní útvar ze zbytnělého pletiva obrůstajícího semeno
Arista - osina
Arkacidy - přípravky proti roztočům a pavoukům
Asanace - úprava nějakého prostoru po stránce zdravotní, odstranění nevhodných či nepohodlných doplňků, i když k tomu nevedou jen zdravotní, ale např. i estetické důvody (asanace náletových prostorů)
Ascidie - srůst listů do tvarů pohárků
Asimilát - ústrojná látka, kterou rostlina vytvořila z látek anorganických (neústrojných)
Askomycety - houby vřeckaté
Asymetrický - nesouměrný
Atrium - otevřený vnitřní prostor stavby, většinou pravoúhlého půdorysu
Autochtonní rostliny - vyskytují a množí se v místě svého vzniku a původního rozšíření
Autonomní - samostatný, samovolný
Autonomní pohyb - pohyb samovolný, rostlina se pohybuje z vnitřních příčin, závislosti na vnějších vlivech
Autotrofní organismy - zelené rostliny obsahující asimilační barviva, schopné vytvářet vyšší organické látky fotosyntézou
Auxin - rostlinný hormon tvořící se v dělivých pletivech, zvláště ve vrcholech prýtů, podmiňující růst buněčné stěny a dělení buněk
Axilární pupen - úžlabní pupen, umístěný v úžlabí listů nebo děloh

Nahoru

B

Babka - tvar u stromu, jehož větve jsou opakovaně seřezávány až ke kmeni (Ladovy vrby)
Bakteriocidní látky - látky hubící bakterie
Bakteriózy - choroby rostlin vyvolané bakteriemi
Bal kořenový - kořenový systém rostliny pevně spojený s půdou (např. zemina prorostlá kořeny po vyjmutí rostliny z kontejneru nebo květináče)
Balustráda - sloupkové zábradlí; zábradlí podepřené kuželkami (balustrami)
Bastard - kříženec (viz hybrid)
Basidiomycety - houby stopkovýtrusé
Bazální - dolní, spodní, spodinový
Báze - dolní (nejspodnější) část (listu, řízku apod.)
Běl - vnější, obvykle světlejší část dřeva v kmeni, slouží vedení vody, hromadění látek i zpevnění a ochraně
Belvedér - pavilonek, často rozměrná, ale neobytná stavba, vybudovaná na místě, odkud je krásný rozhled
Biocenóza - ekologicky vyvážené společenstvo rostlin, živočichů a mikroorganismů obývající určitý prostor
Biogenní prvky - prvky nezbytné pro výživu rostlin; k makrobiogenním prvkům patří: C, O, H, N, P, K, Ca, S, Mg; k mikrobiogenním patří: Fe, B, Cu, Mn, Zn, Mo, Co, Cl.
Biologická ochrana rostlin - všechna ochranná opatření (kromě fyzikálních a chemických způsobů ochrany) sloužící k likvidaci nebo potlačení aktivity škodlivých organismů (např. použití jiných živých organismů a produktů jejich metabolismu)
Biomasa - soubor živé hmoty v daném systému, např. v půdě
Biosyntéza - enzymatické rakce v rostlině, jejichž prostřednictvím se z jednodušších sloučenin tvoří složitější (z aminokyselin bílkoviny)
Biotická poškození - způsobená infekcí (viry, mikroorganismy, houbami) nebo napadením škůdci (živočichy)
Blizna - horní chloupkatá část pestíku, zpravidla ukončuje čnělku, zachycuje pylová zrna a umožňuje jejich vyklíčení v pylovém váčku
Bobule - dužnatý nebo šťavnatý plod z jednoho nebo několika srostlých plodolistů, obsahující jedno nebo více semen, která nejsou uzavřena v pecce
Bonita (půdy) - úrodnost půdy vyjádřená různými bonitačními klasifikacemi
Bordura - v zahradním umění rostliny, které oddělují souvislou linií menší kompoziční celky; výběr rostlin a jejich rozměry se mění podle dobového vkusu
Borka - povrchová vrstva krycích pletiv stonku, odumřená a odlupující se (lidově označovaná kůra)
Bosket - skupina hustě vysázených stromů, často tvarovaná v korunách do kubického bloku, poskytující stín
Bradavka (bradavička) - nízký, tupý a malý výrůstek na povrchu rostlinného těla
Bradavičnatý - s bradavkami
Brachyblast - trvale zkrácená větévka nebo stonek (vyrůstají z ní např. jehličky modřínu)
Braktea - listen, tj. listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy
Broderie - od 17. stol. ornamentální výplň zahradního parteru ve francouzském parku, vysazovaná po obvodu a v linii nízkým tvarovaným buxusem a ve výplních pole vysypávaná barevným materiálem (písek, saze, mušle apod.) nebo vysazovaná květinami nebo jenom zatravněná
Bronzovitost - zlatohnědé zabarvení pletiv jehličí nebo listů četnými jemně a pravidelně rozdělenými maličkými skvrnkami
Brvitý - okraj listu (jiného rostlinného orgánu) jemně ochlupený ve tvaru očních řas
Bylina - herba, rostlina s nadzemním nezdřevnatějícím stonkem
Bylinný řízek - nezdřevnatělá část výhonu určená k množení

Nahoru

C

Celistvost rostlin - sladění všech částí rostlin v harmonický celek
Celokrajný list - na okraji bez zubů nebo vroubků
Cévní svazky - souvislé pruhy pletiv z protáhlých buněk v rostlinách, jimiž stoupá z kořenů voda s minerálními látkami do listů a ostatních nadzemních částí a jimiž proudí roztoky látek, které rostlina vytvořila (asimiláty), na místa potřeby
Cibule - zásobní orgán, vznikající zdužnatěním jednoho nebo více listů
Conus - šiška
Corbeille - dekorativní uplatnění pestré květinové výsadby ve formě košíku aj., doprovozájící krajinářský park, tíhnoucí jinak k přirozenosti
Corrola - koruna
Cortex - kůra
Cottage garden - tradiční zahrada anglického venkovského rodinného domku
Cytokinin - rostlinný hormon tvořící se hlavně v kořenech, podněcuje dělení buněk a brzdí jejich stárnutí
Cytoplazma - základní hmota živého obsahu buňky, v níž jsou uloženy všechny buněčné složky
Čajová zahrada - představuje japonský typ zahrady, charakterizovaný stezkou, která směřuje k čajovému domku
Čárkovitý list - velmi úzkého tvaru, podstatně delší než je jeho šířka
Čeleď - v botanickém systému skupina rostlin se společnými hlavními znaky (Piniacea - borovicovité, Cupressaceae - cypřišovité)
Čepel - plochá lupenitá část listu
Černozem - hluboká, humusem bohatá, vápnitá půda
Červenání - červenavě fialové zbarvení nahromaděním anthokyanu
Čestný dvůr - prostranství před barokním zámkem
Češule - miskovitá dolní část květu vzniklá radiálním srůstem dolních částí kalicha, koruny a tyčinek
Čípek - část větve ponechaná při řezu nad pupenem
Čipování - roubovací metoda, při které se do podnože zasadí "čip"
Číška - obal, který obklopuje plod, miskovitého nebo pohárkovitého tvaru, který vzniká z květní stopky nebo listenu
Čnělka - úzká dutá stopkovitá část pestíku, přisedající zpravidla na vrchol semeníku a nesoucí na horním konci bliznu

Nahoru

D

Dávka - množství přípravku v kilogramech nebo litrech určených na plochu 1 ha, pokud není uvedeno jnak
Defoliace - viz odlistění
Defoliant - látka způsobující defoliaci (odlistění)
Deformace listů - nejrůznější tvary listů odlišující se od normy
Dekapitace - seříznutí vrcholové části prýtu nebo kořene
Dělený list - list jednoduchý, ale s čepelí rozdělenou úzkými nebo širokými zářezy, které však nesahají až k řapíku nebo vřetenu listu (javor)
Dělohy - klíční listy; první listy, založené již v semenu
Děrový žír - děrovité ohraničené prokousání čepele listové hmyzem
Desikace - uměle vyvolané zasychání rostlin za účelem uspíšení dozrávání semen
Detekce - odhalení, odkrývání, stanovení
Dezén - vzor, dekorativní motiv
Diaspora - každý orgán vzniklý pohlavní či nepohlavní cestou, který může dát vznik nové rostlině a jímž se rostliny rozšiřují
Diferenciance - rozlišování (změny), k nimž dochází v buňkách během jejich ontogenetického vývinu
Diomorfismus - dvojtvárnost některého orgánu rostliny (dva různé tvary listu u břečťanu)
Diploidní - vykazující dvojitou sadu chromozomů
Dispozice - půdorysný i výškový rozvrh stavby (i díla zahradního umění), uspořádání hmoty a prostoru dle účelu
Dlanitě laločnatý list - s dlanitou žilnatinou, čepel vybíhá v dlanitě rozložené laloky
Dlanitě složený list - složen z několika samostatných lístků, přisedajících k řapíku v témže místě
Dočasné výplňové dřeviny - rychle rostoucí snadno dostupné dřeviny, které mají brzy vytvořit funkční kostru úpravy
Doplňkové dřeviny - vytvářejí kompoziční doplněk
Dormance - období klidového, odpočinkového stavu, vyvolává ji snížení teploty a zkrácení délky dne
Druh - základní taxonomická jednotka zahrnující skupinu jedinců, majících společný původ, znaky a vlastnosti, jimiž se liší od ostatních druhů
Dřeň - pletivo uprostřed stonku
Dřeviny - vytrvalé rostliny se zdřevnatělými stonky (kmeny)
Dřevitý řízek - zdřevnatělá část výhonu bez listů k množení
Dřevo - xylém, hadrom; dřevní část cévního svazku složená z cév, popř. z cévic, dřevního parenchymu a sklerenchymatické pochvy
Dřípený (dřípatý) list - hluboce rozdělený v úzké, dlouhé, čárkovité úkrojky
Dvoudomé rostliny - samčí i samičí orgány jsou umístěny na jiné rostlině, pro produkci plodů a semen je třeba vysadit vedle sebe samčí i samičí rostliny (jinan)
Dvouleté rostliny (dvouletky) - květiny pěstované ze semene, jejichž vývojový cyklus je rozdělený do dvou let (1. rok - vytvoření listové růžice, 2. rok - orgány s květy a semeny, pak odumřou)
Dvounažka - suchý poltivý plod, ve zralosti se dělící ve dvě jednosemenné nepukavé části - nažky
Dvouřadé listy - rostoucí na letorostu ve dvou přímo probíhajících podélných řadách

Nahoru

E

Edafon - společenstvo všech organismů v půdě
Ekogeneze - ekologické dějiny organismů
Ekologie - nauka o vztahu organismů k prostředí
Ekomorfóza - nedědičná morfologická, biologická nebo fyziologická odchylka vyvolaná vlivem prostředí
Ekotyp - populace nebo skupina populací trvale přizpůsobených určitému prostředí
Embryo - zárodek
Endemit - zde rostlina, která je rozšířena jen v určitém, ohraničeném areálu, jinde se nevyskytující
Endofyty - nižší rostliny žijící uvnitř živočichů, těl rostlin, dřevnatých kmenů, hornin
Endogenní - vnitřní; uvnitř rostliny vznikající nebo probíhající
Endosperm - zásobní pletivo zárodku v semeni
Energie klíčení - procento semen (plodů) vyklíčených po určitém počtu hodin od zbobtnání semen (plodů)
Epifyty - rostliny žijící na povrchu jiných rostlin, aniž by jim škodily (lišejníky, mechorosty)
Epigeické dělohy - nadzemní zelené dělohy představující první asimilační orgány klíčních rostlin
Epikotyl - stonkový článek nadděložní
Epinastie - ohyb orgánu (řapíku) vyvolaný intenzivnějším růstem jeho horní části
Eremitáž (ermitáž) - osamělá budova, letohrádek v klasicistním nebo romantickém parku nebo v anglické zahradě
Etiolizace - růst (vytahování) ve tmě, kdy se u prýtů prodlužuje stonek, ale zakrňují listy
Exedra - prostor půlkruhového půdorysu se sedátky, připojovaný ke kolonádě, terase apod.
Exogenní - vnější; působící nebo vznikající vně rostliny
Experiment - pokus
Explantace - izolace části rostlinného těla (explantátů) pro kultivaci na vhodné živné půdě "in vitro" (ve skle) za sterilních podmínek
Explantát - izolovaná část rostliny

Nahoru

F

Fanerofyta - rostliny s pupeny výše než 30 cm nad zemí, zejména stromy a keře s dřevnatějícími stonky
Fasciace - svazčitost, abnormalita růstu rostlin, projevující se srůstem několika výhonů a jejich následným zploštěním
Feloderm - zelená kůra
Fenoekologie - nauka o vlivu prostředí na nástup a trvání fenologických fází
Fenoklimatologie - zabývá se klimatickou charakteristikou daného místa na základě fenologických údajů
Fenologická fáze (fenofáze) - dobře rozeznatelný a zpravidla každoročně se opakující projev orgánů vývoje sledovaných rostlin (např. kvetení, plození)
Fenologie - nauka o načasováním opakovaného vývoje organismů během roku
Feston - visící ozdoba, závěs z květin, nejčastěji umělých, ale i z listí, z ovoce apod.
Floém - lýko
Flóra - květena
Florigen - hypotetický květní hormon
Flos - viz květ
Folium - viz list
Fontána - umělecký kašna s bohatým přítokem vody, s vodotryskem nebo vodními přepady, často s náročnou sochařskou výzdobou
Forma - tvar; odchylka od druhu, která je za změněných životních podmínek nebo při pohlavním rozmnožování nestálá
Formace rostlinná - sdružení rostlin charakterizovaná určitým převládajícím druhem rostlin a mající určitý vnější vzhled (např. formace dřevin: tropické deštné lesy, jehličnaté lesy atp.)
Formální zahrada - pravidelná, geometrizovaná zahrada, zachovávající formu příslušného slohového období
Fotoperiodicita - vliv poměru trvání dne a noci na rostliny
Fotosenzitivní - citlivý na světlo
Fotosyntéza - biochemický pochod, při kterém se za účasti světelné energie a asimilačních barviv slučuje oxid uhličitý a voda, výsledným produktem jsou cukry
Fototaxe - aktivní pohyb z místa na místo vyvolaný světelným podrážděním
Fototropismus - schopnost rostliny měnit směr růstu v závislosti na směru světla
Fructus - plod
Frutex - viz keř
Fruticulus - viz keřík
Fungicidy - přípravky proti houbovým chorobám
Fylogeneze - vývoj druhu
Fytocenóza - rostlinné společenstvo
Fytohormony - viz hormony rostlinné
Fyzikální ochrana rostlin - založena na nestejné citlivosti škodlivého činitele rostlin k různým fyzikálním jevům (např. vysoká teplota, dezinfekce půdy párou apod.)
Fyzikální pohyby - pohyby související s fyzikálními vlivy
Fyziologické poruchy - poruchy rostlin vyvolané nepříznivými podmínkami (mráz, úpal, nesprávná teplota, nevhodná vlhkost, chybné použití chem. přípravků, špatný poměr živin atd.)
Fyziologie - nauka o vnitřních funkcích organismu

Nahoru

G

Galerie - krytá chodba, po jedné straně otevřená sloupy či pilíři do zahradního prostoru
Gametická mutace - mutace probíhající v pohlavních buňkách
Gemma - pupen
Generativní orgány - květ, semeno, plod
Generativní rozmnožování - viz pohlavní rozmnožování
Genetika - nauka o dědičnosti
Genotyp - soubor všech dědičných faktorů organismu bez ohledu na jejich umístění a projev
Geofyta - rostlina, jejíž orgány přetrvávají v nepříznivém ročním období v půdě (hlízy, cibule, oddenky...)
Geokarpie - dozrávání plodů pod povrchem půdy
Geotropismus - schopnost rostliny zaujímat určitou polohu vzhledem k svislému směru
Giberelin - rostlinný hormon tvořící se především v kořenech, nejmladších listech, rašících pupenech a klíčících semenech, který podněcuje prodlužovací růst lodyžních článků, ale potlačuje růst listů a zpravidla i kořenů; ruší odpočinek rostlin a stimuluje růst květních stvolů
Gumóza (klejotok) - vylučování bezbarvých až červenohnědých, gumovitých, na vzduchu tvrdnoucích látek z kůry listnatých stromů, jako reakce na infekci nebo mechanické poškození

Nahoru

H

Habitus - výslednice velikosti, celkového tvaru (obrysu) a textury, často je nejdůležitějším parametrem pro výběr i určovacím znakem dřeviny
Hadrom - dřevo
Háj - lesík, často spojený s vodním prvkem - pramenem, studánkou; v romantismu oblíbený prvek krajinářské kompozice parku
Hala - stavba sloupy či pilíři otevřená do zahradního prostoru
Hálky - zduřelá pletiva (výrůstky různých tvarů - novotvary) na listech nebo jiných částech rostlin; vznikají drážděním pletiv larvami hmyzu (mouchy, mšice, roztoči apod.), které se v nich vyvíjejí
Hapaxantie (monokarpie) - vlastnost rostliny vykvést a vytvořit plody pouze jedinkrát ve svém životě a potom odumřít (letničky, dvouletky)
Hedvábitý - pokrytý jemnými, hustými, měkkými chlupy, v jednom směru přilehlými k orgánu
Helofyty - vodní vyšší rostliny s oddenky v bahně a s vegetativními orgány nad hladinou
Hemerofilní rostliny - v území původní nebo zavlečené rostliny, vázané a příznivě reagující na své stanoviště ovlivňované lidskou činnosti
Hemerofobní rostliny - v území původní rostliny, nepříznivě reagující na vlivy lidské činnosti
Hemerochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází prostřednictvím pracovní činnosti člověka
Herba - bylina, rostlina s nadzemním nezdřevnatějícím stonkem
Herbicidy - přípravky proti plevelům
Herbicidy kontaktní (dotykové)- ničí pouze tu část rostliny, která jimi byla zasažena
Herbicidy selektivní (výběrové) - působí pouze na určité rostliny
Herbididy systemické - tělními tekutinami rostlin jsou rozváděny z místa dotyku do celého těla
Herbicidy totální - ničí veškerou zeleň
Heterokarpie - viz různoplodost
Heterospermie - viz různosemennost
Hlávka - jednoduché, hroznovité květenství (jetel)
Hlavní osa - nosná kompoziční linie půdorysu zahradního areálu; k ní se připojují osy vedlejší
Hlíza - zásobní orgán vznikající zdužnatěním stonků nebo kořenů
Hniloba - neostře ohraničené hnědnutí a rozpouštění struktury většinou větších komplexů rostlinného pletiva rozkladem buněčné plazmy, lamel nebo buněčných stěn způsobeným bakteriemi nebo houbami
Hnojení - dodávání potřebných živin rostlinám
Hnojivo vícesložkové - průmyslově vyráběné hnojivo obsahující základní živiny a stopové prvky
Hole - krátkostébelné, kamenité, převážně travnaté porosty hřbetů a svahů v subalpínském a alpínském pásmu hor
Hopogeické klíčení - podzemní klíčení u některých rostlin dvouděložných, jejichž tlusté, masité, nezelené dělohy zůstávají pod zemí a uzavřené v semenu
Hormony rostlinné - látky, které se ve velmi nízkých koncentracích v určité části rostliny tvoří a do jiné proudí, aby tam zprostředkovaly procesy růstové nebo metabolické
Horský stupeň - vegetační stupeň smíšeného lesa a klimatických smrčin až po hranici souvislého lesa, s nadmořskou výškou asi 1000 - 1500 m n. m.
Hrozen - jednoduché květenství, u něhož jednotlivé květy vyrůstají na nerozvětvených vedlejších stopkách květních
Hříženec - výpěstek získaný hřížením
Humus - hmota organického původu v půdě a na jejím povrchu o různém stupni rozkladu
Hybrid (kříženec) - produkt složitějšího způsobu křížení, jehož každý případný potomek se může podobat jinému výchozímu druhu použitému ke křížení (v nejrůznějších kombinacích)
Hybridizace - křížení
Hydrofyty - rostliny vodní, které chladné roční období přetrvávají pod vodou
Hydrochorní rostliny - k rozšiřování rostlin dochází s pomocí vody
Hydroponie - pěstování rostlin v živných roztocích
Hyfa - mikroskopické vlákno houby
Hygrofyty - rostliny vlhkomilné
Hypogeické dělohy - podzemní dělohy; zůstávají při klíčení semen pod zemí a jsou pro klíční rostlinu zásobárnou živin
Hypokotyl - podděložní článek stonkové povahy, který nese klíční listy (dělohy) a plumulu
Hyponastie - ohyb orgánu vyvolaný intenzivnějším růstem jeho spodní části

Nahoru

CH

Chamaefyta - rostliny s pupeny v přízemní vrstvě do 30 cm, pupeny chráněny šupinami pupenů nebo nahloučenými prýty celé rostliny
Chemická ochrana rostlin - použití chemických látek určených na potlačení škodlivých ničitelů nebo na regulaci specifických procesů v rostlinách
Chemotropismus - ohyb vyvolaný chcemickým podrážděním
Chlopeň - postranní část pukavého plodu, která se za zralosti odděluje
Chlorofyl - zelené barvivo
Chloroplast - plastid zeleně zbarvený, fotosynteticky aktivní
Chloróza (blednička) - žloutnutí nebo blednutí listů v důsledku nedostatku chlorofylu
Chlupy - jednobuněčné nebo vícebuněčné, jednoduché nebo větvené tenké výrůstky z pokožky, na jejichž stavbě se účastní jen pokožkové buňky
Chmýří - dlouhé, měkké chlupy na semenech či plodech
Chocholík - květenství, jehož postranní stopky jsou prodlouženy tak, že květy dosahují roviny prostředního květu
Chráněné druhy - rostliny, které jsou vzácné a proto byly zahrnuty pod částečnou (pod ochranou jsou jen podzemní části) nebo úplnou (chráněny jsou celé rostliny) ochranu
Chromozomy - nositelé dědičných vlastností v jádru buňky

Nahoru

I

Impluvium - pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu v atriu
Index klíčení - parametr charakterizující rychlost klíčení
Indukce - vyvolání (např. tvorby květů)
Inflorescence - část rostliny nesoucí květy, květenství
Inhibice - zadržení, brzdění
Inhibiční látky - složité chemické látky brzdící nebo znemožňující klíčení a růst, v semenech mají za úkol bránit klíčení v nevhodné době
Insekticid - přípravek hubící hmyz
Integrovaná ochrana rostlin - soubor vzájemně se doplňujících agrotechnických, biologických, fyzikálních a chemických metod ochrany s minimalizací vedlejších ekologických a toxikologických vlivů, používaný za účelem dlouhodobé regulace škodlivých organismů a jejich udržení pod prahem škodlivosti
Internodium - část stonku od jedné uzliny ke druhé, bezlistá
Introdukce - zavádění nepůvodních druhů a kultivarů do krajů (podmínek), kde se přirozeně nevyskytují
Intususcepce - růst stěny buněčné ukládáním nových částic mezi staré
In vitro - ve skle; kultivace rostlinných částí za sterilních podmínek

Nahoru

J

Jádro - starší dřevo ve středu kmene, lišící se tmavším zbarvením od světlejšího dřeva okrajového (běl)
Jádro buněčné (nukleus, karyon) - buněčná organela charakterická obsahem DNK; je sídlem syntetických pochodů v buňce a má důležitou funkci při přenosu jaderné dědičnosti Jádřinec - vnitřní oplodí malvice
Jarovizace - dlouhodobé působení nízkých teplot, nezbytné k vyvolání kvetení
Jařmo - pár (vstřícných nebo střídavých) lístků a listů zpeřených
Jed - látka způsobující otravy už v malých dávkách
Jednoděložná rostlina - klíčící jednou dělohou (trávy)
Jednodomá dřevina - samčí i samičí orgány jsou umístěny na téže dřevině
Jednoduchá květenství - květy sedí bezprostředně při společném stonku (hlávka, hrozen, klas, okolík)
Jednoduchý květ - květ s jedním kruhem korunních plátků
Jednoduchý list - list, který není složený
Jednopohlavní květy - obsahuje budˇjen samčí nebo jen samičí rozmnožovací orgány (tyčinky nebo pestíky)
Jehlice - úzké čárkovité listy jehličnanů
Jehněda - hroznovité květenství, složené z drobných samčích nebo samičích květů bez barevných korunních plátků
Juvenilní listy - mladistvé listy, které se tvarem a rozměry odlišují od dospělých listů

Nahoru

K

Kabinet - místo kryté zelení, dovolující tiché soukromí v prostoru zahrady a v tom smyslu i drobná stavba umístěná v zahradě
Kalich - vnější část květního obalu, složená z volných nebo vzájemně srostlých kališních lístků uspořádaných v kruhu, které chrání neotevřený květní pupen
Kališní lístky - lístky, z nichž se skládá kalich, nejčastěji zelené
Kalus - zajizvující pletivo na řezné ploše při bázi řízku
Kambium - tenká vrstva dělivého pletiva ve stoncích (mezi kůrou a dřevem)
Karanténa rostlin - souhrn nejrůznějších opatření, jejichž cílem je zabránit zavlékání a rozšiřování zvlášť nebezpečných chorob a škůdců
Kaskáda - malý, přírodní nebo uměle vytvořený, stupňovitý vodopád
Kašna - vodní nádrž napojená na soustavu vodovodu
Keř - frutex; dřevina mající stonek celý dřevnatý, větvený hned od země - bez kmene
Keřík - fruticulus; drobný keř, většinou vysoký méně než 50 cm
Kiosk - zahradní pavilon bizarního vzhledu, převzatý z turecké architektury
Klas - jednoduché květenství s přisedajícími květy podél středního stonku
Klíček - viz zárodek
Klíčení - počátek života nového jedince, vývojem zárodku v mladou rostlinu; projevuje se proniknutím kořínku osemením či ostatními obaly semena
Klíčení epigeické - nadzemní klíčení; dělohy se uvolňují ze semene nebo plodu a vyrůstají nad zemí v podobě zelených klíčních nebo děložních listů
Klíčení hypogeické - podzemní klíčení; dělohy zůstávají v semenu nebo plodu pod zemí, neopouštějí osemení
Klíčivost - procento semen, která jsou za příznivých podmínek schopna vyklíčit
Klíční rostlina - mladá rostlina po vyklíčení ze semena nebo plodu a nesoucí na prvních stonkových článcích klíční (děložní) listy (jsou-li vyvinuty) a první listy; u dřevin nazývaná též semenáček
Klima - podnebí, je určováno hodnotami teplot a srážek a jejich rozložením během roku
Klon - identické rostliny vzniklé nepohlavním množením
Kmen - dřevnatý a nevětvený stonek stromů (vysoký kmen 1,5 - 1,8 m; polovysoký kmen 1,2 - 1,5 m; nízký kmen 0,9 - 1,2 m); nadzemní část výpěstku nad kořenovým krčkem
Kolce - ztrnovatělé a obvykle zkrácené větvičky
Kolonáda - dlouhá krytá chodba otevřená do volného prostoru (zahrady) sloupořadím
Kombinované přípravky - obasahují zároveň systémovou i kontaktní složku, čímž se výhody obou systémů spojují;, přípravky patří k nejrozšířenějším a někdy i k nejúčinnějším. Nejvyšší účinnosti se dosahuje dokonalým postřikem.
Kompost - rozložené organické látky, které se zapravují do půdy
Kompozice - uspořádání, složení jednotlivých prvků (rozvržení hmot a prostorů, rozdělení plochy, výstavba barvy a světla atd.) v díle zahradní architektury
Koncentrace - nahromadění
Konidiofor - nosič nepohlavních výtrusů
Konifera - synonymum pro jehličnan, podle názvu jedné z tříd nahosemenných: coniferopsida - jehličnany
Konkureční výhod - výhon, který vyrůstá vedle hlavního výhonu
Kontaktní přípravky - účinnost podmíněna přímým kontaktem postřikované látky se škodlivým organismem, účinná látka neproniká dovnitř rostliny, chrání proto jen místa, kde byla aplikována.
Kopinatý list - list s čepelí asi 3krát delší než širokou, k oběma koncům znenáhla zašpičatělou, v dolní třetině nejširší
Kopulace - metoda roubování
Korelace růstové - vzájemné růstové vztahy mezi částmi těla rostlin
Koruna květu - vnitřní část květního obalu, skládá se z volných nebo vzájemně srostlých korunních lístků
Koruna stromu - rozvětvená část stromu nebo vrcholku kmene
Korunní plátek - skládají korunu květu, nejnápadnější část květu
Kořen - radix; zpravidla podzemní, bezlistý orgán rostliny, upevňujcí ji v zemi a přijímající živné roztoky
Kořenové výmladky - prýty, které se tvoří na kořenech ze spících nebo nahodilých (adventivních) pupenů; výmladky mohou zakořenit a vytvořit tak samostatnou rostlinu
Kořenový krček - místo, ve kterém přechází kořen výpěstku do nadzemní části
Kořenový řízek - část kořene určená k množení
Kořenový systém - může být bez balu (sazenice prostokořenné), s balem (zachována soudržnost kořenů se zeminou), hrnkovaný (výpěstek v nádobě do objemu 1 litru určený k dopěstování)
Kořenující větve - větve vyhánějící z pupenů kořeny, jimiž zakořeňují v půdě
Kořínek - radikula; embryonální růstová fáze kořene v semenu, součást zárodku
Kosmopolit - druh rostoucí ve všech světadílech
Kosodřevina - druh borovice rostoucí v horách nad lesní hranicí v subalpínském stupni
Kosterní dřeviny - základní, plně přizpůsobené, v daných podmínkách spolehlivě rostoucí a odolné dřeviny, tvořící základ ("kostru") celé sadovnické úpravy
Krytosemenné rostliny - rostliny, jejichž vajíčka jsou uzavřena v semeníku
Křídlatý - s tenkým plochým lemem (např. semena, plody)
Kříženec - viz hybrid
Kulisa - v zahradním umění rámování krajinného obrazu bočními hmotami keřů, stromů i staveb
Kultivace - pěstování v umělých podmínkách
Kultivar - odrůda, která se od základního druhu odlišuje jednou nebo více vlastnostmi, většinou záměrně vyšlechtěnými. Bývá to nejčastěji velikost, tvar, barva olistění nebo květů apod. (cv. - v textu převážně psán latinsky, v apostrofech, velkým písmem na začátku každého slova)
Kultura in vitro - způsob umělého pěstování v laboratoři
Kulturní relikt - druh vyskytující se ve volné přírodě jako zbytek dřívějšího pěstování
Kvantita - množství
Květ - flos, anthos; soubor listů přeměněných k pohlavnímu rozmnožování; skládá se ze samčích orgánů (tyčinek) a samičích orgánů (pestíků) a většinou též z květních obalů (ty buď rozlišeny v kalich a korunu, nebo nerozlišeny - okvětí)
Květenství - soubor květů, které jsou podle určitého řádu uspořádány na stonku (jednoduchá a složená)
Květnice - květinová zahrada
Květní stonek - stonek, který nese květ nebo květy; u některých rostlin se květy ke stonku připojují stopkou
Kyselá půda - půda neobsahující volný vápník, s nižším stupněm pH než 4,5

Nahoru

L

Laločnatý (laločný) - čepel listu rozdělena do několika laloků
Lalok - okrouhlý výrůstek z okraje listu
Lamelový řez - metoda roubování ve vinohradnictví, prováděná strojem
Lata - jednoduché hroznovité květenství, jehož hlavní stonek je nejdelší a nese kratší rozvětvené postranní stonky, z nichž nejdolejší jsou mohutnější a k vrcholu se postupně zjednodušují a zkracují (šeřík)
Laterální - boční
Lenticely (čočinky) - bradavičnaté útvary na kůře dřevin umožňující výměnu plynů mezi vnějším ovzduším a mezibuněčnými prostorami v rostlinném těle
Letničky - jednoleté květiny, pěstované ze semene (během jednoho roku vyklíčí ze semene, vytvoří listové růžice, orgány s květy a semeny, pak odumřou)
Letální - způsobující smrt
Letohrádek - zámek určený pro přechodný pobyt
Letokruhy - odlišené přírůstky letního a jarního dřeva za vegetační období
Letorost - výhonek, větvička dřeviny vyrostlá během jednoho vegetačního období
Levotočivý stonek - stonek ovíjející se kolem opory proti směru otáčení hodinových ručiček
Liána - rostlina s tenkým chabým stonkem, která se zachycuje, opírá nebo ovíjí (pomocí úponek) kolem živé nebo neživé opory
List - folium, fylom; postranní orgán stonku se zákonitým postavením, nejčastěji zelený, do plochy rozšířený, omezeného růstu, složený z pochvy, řapíku a čepele (některé z těchto částí někdy chybí)
Lísteček - pinnula; samostatná část lístku v listech dvojnásobně a trojnásobně složených
Lístek - foliolum; samostatná část jednoduše složeného listu
Listen - listový útvar, z jehož úžlabí vyrůstají květy
Listenec - drobné, zpravidla dva vstřícné malé listeny na květní stopce
Listová jizva - místo na větvičce, kde byl před opadem upevněn list; poloha listových jizev může být střídavá, vstřícná nebo přeslenitá
Listová výživa - způsob hnojení, při kterém je slabý roztok vhodného hnojiva postřikován na listy (živiny jsou přijímány listy, ne kořeny)
Listové polštářky - vystouplá místa na větvičce, na nichž vyrůstal list
Listové stopy - stopy po cévních svazcích na listové jizvě
Lodžie - síň se sloupy přiléhající k budově, na jedné nebo více stranách otevřená; u obytných domů krytý prostor otevřený zepředu nebo i ze strany, zasunutý dovnitř
Lodyha - nadzemní bylinný stonek, odumírající téhož roku, kdy vyrostl
Lokalita - místo výskytu určitého rostlinného druhu
Loubí - stinný prostor, chodba vytvořená spletí větví keřů nebo stromů, někdy s pomocí konstrukce
Luh - lužní les; vlhký, humózní les v zaplavovaném okolí toků, je tvořen převážně olšemi, jasanem, topoly a jinými listnatými stromy
Lusk - suchý, pukavý plod, vzniklý z jednoho plodolistu, pukající dvěma chlopněmi ve dvou švech
Lůžko květní - rozšířená stopka květu, na níž leží květní části
Lýko - floém, leptom; část cévního svazku tvořená sítkovicemi a parenchymatickými a sklerenchymatickými buňkami
Lysý - hladký, bez chlupů

Nahoru

M

Macerace - smáčení rostlinných látek ve vodě
Macchie - velmi hustá, z mnoha tvrdolistých, stálezelených dřevin sestávající křovinatá vegetace suchých, skalnatých, nevápenatých, často pobřežních stanovišť ve Středomoří
Malvice - dužnatý plod, vzniklý zdužnatěním češule a stěn spodního semeníku, uvnitř rozdělený v několik blanitých pouzder se semeny (jablko, hruška)
Malvička - malá malvice, jejíž pouzdra mají stěnu měkkou, blanitou nebo tvrdou
Marginální - okrajový
Matečnice - dřevina určená k vegetativnímu rozmnožování
Matečný roubovaný strom nebo keř - strom nebo keř vybraný k získávání roubů nebo řízků k vegetativnímu rozmnožování
Matečný semenný strom nebo keř - matečný strom nebo keř vybranýk k získávání semen
Mediální - střední
Měchýřek - plod podobný tobolce, vznikající však jen z jednoho plodolistu, má jej jeden šev, který puká, aby uvolnil semena
Meristém - pletivo dělivé, složené z dělících buněk; meristémy primární (apikální ve vrcholech stonků a kořenů), sekundární (druhotné, např. felogén) a vmezeřené (interkalární)
Meristémová kultura - množení pomocí rostlinné buněčné tkáně, která je schopná se dělit
Metlovitý - prutovitý, se stonky rozvětvenými
Mezokarp - mesocarpium; střední vrstva oplodí
Mikroelementy - stopové prvky, chemické prvky zstoupené v organismech jen ve veli malém (stopovém) množství
Mikrofenologie - studuje časový průběh mikromorfologických změn organismů v omezeném prostoru ve vztahu k meteorologickým činitelům, zkoumá nástup jednotlivých etap tvorby významných orgánů rostliny z hlediska produkce, rostlinné hmoty a výnosů polních plodin
Míšek - dužnatý obal kolem semen (tis)
Mitochondrie - buněčné složky, v nichž je soustředěn dýchací systém
Mitóza - nepřímé dělení jádra, při němž mají dceřinná jádra stejný počet chromozomů jako mělo mateřské jádro
Mnohomanželné rostliny - tvoří na témž jedinci vedle květů oboupohlavných také květy jednopohlavné
Množárna roubů a řízků - krátkodobá zahuštěná výsadba volně rostoucích stromů nebo keřů určených k získávání roubů nebo řízků
Množení generativní - nejpřirozenější množení (rostlin) semeny
Množení vegetativní - množení (rostlin) zakořeňováním jejich oddělených částí, tj. hřížením, zakořeňováním řízků, štěpováním, přikájením apod.
Množitelský materiál - osivo, podnože, rouby, řízky, oddělky, odnože, hříženci nebo sazenice uznaných jedinců nebo porostů, použité k vypěstování školkařských výpěstků
Modifikace - nedědičná odchylka od typu
Mokrá hniloba - hniloba rostlinných částí, které se postupně mění v kašovitou a často páchnoucí hmotu
Moluskocidy - přípravky proti měkkýšům
Monokarpie - vlastnost rostliny vykvést a vytvořit plody pouze jedinkrát ve svém životě a potom odumřít (letničky, dvouletky)
Monokultura - rostlinný porost skládající se výhradně z jedinců stejného druhu (smrkový les, lán řepky)
Morfologie - nauka o tvarech těl a orgánů rostlin
Morforegulátor - látka regulující růstové morfogenetické (utvářecí) procesy
Mořidla - chemické přípravky k ochraně semen
Mozaika - houbovitá choroba, projevující se barevnou změnou listů, typická nerovnoměrným žloutnutím a střídáním zelených a žlutých ploch různé intenzity zbarvení
Mrazová dolina (roklina, kapsa) - část terénu, kde je zadržován mrazivý (těžší) vzduch a kde je větší riziko poškození rostlin mrazem
Mulčování (nastýlka) - pokrytí půdního povrchu vrstvou organické hmoty, která brání tvorbě půdního škraloupu, odparu, růstu plevelů, a eliminuje výkyvy teplot. Svým postupným rozkladem zvyšuje obsah humusu v půdě
Mutace - náhlá změna genetického základu rostliny, projevuje se změnou znaku nebo vlastnosti, která může být dědičná
Mycelium - soubor vláken (hyf) houby, prorůstající substrát nebo tělo rostlin
Mykorhiza - soužití (symbióza) kořenů vyšších rostlin s houbami
Mykózy - houbové choroby

Nahoru

N

Naleziště - zeměpisně určitelné místo, kde se rostlina nachází
Nastie - pohyby rostlin nebo jejich orgánů bez určitého směru, vyvolané vnějšími podněty (světlo, teplo)
Nastýlka (mulčování)- pokrytí půdního povrchu vrstvou organické hmoty, která brání tvorbě půdního škraloupu, odparu, růstu plevelů, a eliminuje výkyvy teplot; Svým postupným rozkladem zvyšuje obsah humusu v půdě
Nativní - přirozený
Nažka - suchý nepukavý plod, opadavý v celosti, zpravidla jednosemenný, tvořený jedním plodolistem (javor)
Nektar - sladká vonná šťáva vyměšovaná květními žlázami k lákání opylujícího hmyzu
Nematocidy - přípravky proti háďátkům
Neofyty - rostliny zavlečené do území v poměrně nedávné době, a tam trvale zdomácnělé, zplanělé nebo jen přechodně uchycené
Nepohlavní rozmnožování - vegetativní; k jeho uskutečnění slouží různé části rostlin, u kulturních rostlin se používá vegetativní rozmnožování řízkováním, dělením, hřížením, očkováním a roubováním
Nesouměrný - nesymetrický, asymetrický; orgán, jímž není možné proložit ani jedinou rovinu souměrnosti
Neutrální půda - půdy s půdní reakcí pH 4,5 -6,5
Nící - dolů visící, převislý
Nikolování - metoda meziroubování, používaná při nesnášenlivosti
Nitka - část tyčinky nesoucí prašník
Niva horská - formace vysokohorských bylin rostoucích ve vysokých horách v roklích a v pásmu kosodřeviny na chráněných místech s příznivou půdní vlhkostí
Niva říční (potoční) - porosty rostoucí podél řek (potoků), každoročně zaplavované
Nížinný stupeň - vegetační stupeň nejčastěji do nadmořské výšky 200 m, převážně rovinné plochy intenzivně hospodářsky obhospodařované
Nové dřevo - přirůstající výhony v běžné sezóně
Nosný list - list, z jehož úžlabí vyrůstá postranní stonek nebo květ

Nahoru

O

Obilka - nažka s tenkým oplodím, které těsně přiléhá k osemení (plody trav a obilí)
Oboupohlavní (obojaké) květy - obsahují samčí (tyčinky) i samičí (pestíky) pohlavní orgány
Obvejčitý list - list oválného obrysu, v horní třetině nejširší, přirostlý na užším konci
Očko - spící růstový pupen nebo odlišně zbarvený střed jednoduchého či poloplného květu
Očkovanec - mladý výpěstek naočkovaný na podnož
Oddělek - výpěstek získaný oddělením od mateční rostliny
Oddenek - podzemní část stonku, zpravidla plazivá, nesoucí nadzemní stonky nebo listy
Odění - soubor chlupů na povrchu listu
Odkopka - výmladek; výhon vyrůstající z kořenů nebo z podzemního oddenku
Odlistění - defoliace; zbavení rostliny listů prostředky vyvolávajícími abscisi (odlučování) listů tzv. defolianty
Odlupčivý - odlupující se
Odnož - výhonek, šlahoun, výběžek; postranní stonek vyrůstající z paždí lisů, přízemní růžice nebo podzemních orgánů
Odrůda - kultivar; jedna ze systematických jednotek
Ochranná lhůta (OL) - minimální časový interval mezi posledním ošetřením rostliny přípravkem a časem, kdy se jeho zbytky vyskytují v již relativně neškodné koncentraci; uvádí se ve dnech
Ojínění - jemný prachovitý nebo voskovitý povlak na povrchu rostlinných orgánů
Okolík - jednoduché květenství, kde všechny květní stopky vyrůstají z jednoho místa z konce stonku
Okulace - očkovací metoda štěpování používající pupeny (očka)
Okvětí - květní obal složený z tvarově a barevně nerozlišených květních lístků
Olysalý - velmi řídce chlupatý
Omega řez - roubovací metoda ve vinohradnictví prováděná strojově
Ontogeneze - vývin organismu od jeho vzniku do konce jeho života
Opadavé rostliny - rostliny ztrácející na konci vegetačního období listy
Oplodí - perokarp; soubor pletiv tvořící stěnu plodu a uzavírající v sobě semena
Oplození - splynutí samčí pohlavní buňky s vaječnou buňkou; pylové zrno přijaté bliznou prorůstá čnělkou do semeníku a oplodní vajíčko
Optická iluse - nesprávná, falešná představa, omyl zrakového smyslu, neshodující se se skutečností, v zahradní architektuře se jí dosahuje vhodně zvolenými prostředky, např. ke zkreslení odhadu vzdálenosti
Opylovač - odrůda vhodná k opylování
Opylování - přenesení pylu z prašníku na bliznu za účelem oplození a vytvoření semene
Oranžerie - stavba se zasklenou střechou, určená pro přezimování teplomilných rostlin; k jihu obrácená část zahrady, chráněná zdmi a budovami, kam byly na léto postaveny nádoby s teplomilnými rostlinami
Orgán - ústroj, tvarově a funkčně odlišená část těla u vývojově vyšších rostlin (generativní, vegetativní)
Organický - pocházející z přírodních živých nebo dříve živých zdrojů
Ořech - nepukavý plod s jedním semenem
Osemení - testa; obal semene, zpravidla suchý, blanitý
Osmotický tlak - roste s koncentrací roztoku, čím má buňka vyšší osmotický tlak, tím intenzivněji nasává vodu
Otužování - postupné přizpůsobování rostlin, dosud rostoucích ve vyšší teplotě, podmínkám na venkovním stanovišti
Ostny - tuhé až tvrdé zašpičatělé nebo hákovitě zakřivené ostré výrůstky, vznikající buď z úkrojků listů nebo z chlupů
Osténce (osténky) - malé ostny
Ouškatý - ve tvaru ucha
Oxidace - okysličení

Nahoru

P

Pahorkatinný stupeň (pahorkatina)- vegetační stupeň 200 - 500 (600) m n. m., stupeň doubrav
Palice - jednoduché hroznovité květenství se silným vřetenem
Palístek - malý výrůstek na bázi listového řapíku
Panašování - u listů se v základní (zelené) barvě objevují různě velké skvrny bílé, žluté nebo krémové
Paratonický pohyb - pohyb vyvolaný vnějším podrážděním (nastie, tropismus)
Parazit - cizopasník; nezelená rostlina, výživou zcela vázána na hostitele
Parenchym - pletivo tvořené živými tenkostěnnými buňkami
Partenogeneze - vývin vaječné buňky v embryo bez oplození
Partenokarpie - vytváření plodů bez oplození
Parter - pravidelné záhony květin a plochy trávníku v blízkosti budovy
Pařník založený na poloteplo - mírné a dlouhodobější zvýšení teploty zeminy se dosahuje působením tlející vrstvy organické hmoty (slámy, listí) umístěné pod zeminou; nepoužívá se hnůj (založení na teplo), který vyvíjí teploty příliš vysoké
Pe-páska - obvazový materiál pro zavázání roubů
Patogen - původce choroby
Pecka - putamen; vnitřní část oplodí peckovice tvořené kamennou (sklerenchymatickou) vrstvou a uzavírající semeno
Peckovice - nepukavý dužnatý plod s oplodím rozlišeným na tři vrstvy (vnější blanitou, střední dužnatou a vnitřní kamennou - peckou)
Pergola - konstrukce podpírající popínavé rostliny
Perikarp - viz oplodí
Perlit - umělý substrát (expandovaný silikát hlinitý), užívaný pro provzdušňování a zlehčování zeminy; zcela sterilní
Perspektiva - pohled do dálky se zdánlivým sbíháním rovnoběžných čar a s postupným zmenšováním vzdálenějších předmětů
Peřenodílný list - zářezy rozdělují čepel listu více než do poloviny
Peřenoklaný list - čepel listu je rozdělena zářezy nejvýše do poloviny
Peřenosečný list - čepel listu je rozdělena zářezy takřka až k hlavní žilce
Pesticidy - přípravky proti škodlivým organismům
Pestík - samičí orgán květu složený z blizny, čnělky a semeníku
Pestrý list - list odlišně zbarvený skvrnami než je jeho základní barva
pH - půdní reakce (pH = 1- 4,5 - půdy kyselé, acidní; pH = 4,5 - 6,5 - půdy neutrální; pH 6,5 - 12 - půdy zásadité, alkalické): symbol ph znamená koncentraci H iontů v roztoku, ph je záporná hodnota logaritmu koncentrace vodíkových iontů v roztoku
Pilovitý list - čepel má na obvodu špičaté zuby
Piont de vue - závěr optického ukončení průhledu alejí apod. na pevném bodu, jmíž je fontána, pomník apod.
Pionýrské dřeviny - nenáročné, většinou světlomilné a krátkověké dřeviny, která mezi prvními porůstají volné plochy; později je střídají náročnější lesní dřeviny
Pírko - viz plumula
Plevel - rostlina vyskytující se v pěstované kultuře proti vůli pěstitele
Plný květ - květ s korunními plátky ve více kruzích
Plod - semena (semeno) s vnějším obalem
Plodenství - soubor více plodů na společném stonku vznikající z jednoho květenství
Plodolist - listový útvar krytosemenných rostlin nesoucí vajíčko a srůstající v pestík
Plstnatý - s chlupy jemnými, hustými, pevně spletenými v souvislý povlak
Plumula - první stonkový pupen, založený uprostřed mezi dělohami (u dvouděložných, resp. víceděložných) nebo po straně děložního listu (u jednoděložných)
Podhorský stupeň - vegetační stupeň od 400 - 500 (600) m n. m. do 800 (900) m n. m., stupeň bučin nižších poloh
Podnož - rostlina, na kterou je naštěpována (naroubována nebo naočkována) šlechtěná odrůda
Podrostové dřeviny - dotvářejí vnitřní prostor ve stinných partiích vyšších porostů
Podsadba - nízké rostliny rostoucí pod velkými keři nebo stromy
Pohlavní rozmnožování - generativní; splynutí dvou buněk pohlavních
Pokryvné dřeviny - nižší druhy listnatých a jehličnatých keřů, příp. některých popínavých dřevin, které jsou schopny brzy vytvořit hustý zápoj a zcela zakrýt půdu
Pokryvnost listoví - udává, kolik m2 listové plochy porostu připadá na m2 půdy, hodnota kolísá mezi 3 a 7
Polokeře - dřeviny mající stonky větvené hned od země - v dolní části zdřevnatělé, vytrvávající, v horní bylinné a odumírající
Poloopadavá rostlina - v mírné zimě listy podržuje, ale v tuhé zimě je částečně nebo zcela ztrácí
Poloparazitická rostlina - zelená rostlina schopná asimilace, z hostitele čerpá nerostné látky
Polygamicko-dvoudomé (dvoudomě mnohomanželné) rostliny - rostliny, které mají na jednom jedinci květy oboupohlavné (obojaké) a na druhém květy jednopohlavné
Polygamicko-jednodomé (jednodomě mnohomanželné) rostliny - rostliny, mající na témže jedinci oboupohlavné i jednopohlavné květy
Polykarpie - schopnost rostlin kvést a tvořit plody každý rok po celou dobu jejich života (opakem monokarpie)
Polymorfní - mnohotvarý
Populace - soubor jedinců téhož druhu, kteří se navzájem volně kříží, nebo se mohou křížit, zaujímají určitý prostor a mají určité vztahy v prostoru a čase
Porézní - pórovitý, dírkovaný
Postranní větev - větev, která vyrůstá z hlavní větve
Postřik - směs vody a příslušné dávky přípravku
Práh škodlivosti - výskyt choroby stanovený počtem nebo stupněm napadených rostlin, příp. jiným kritériem, při jehož dosažení je třeba proti chorobě zakročit doporučenými ochrannými opatřeními
Prašník - součást samčího orgánu květu, je součástí tyčinky a vytváří pyl
Pravidelný květ - květ se všemi orgány stejnoměrně rozloženými, má více os souměrnosti
Pravotočivý stonek - stonek ovíjející se kolem opory ve směru otáčení hodinových ručiček
Preventivní - ochranný
Primordium - kterákoliv část rostliny určená k pozdější diferenciaci na specializovanou buňku, pletivo či orgán
Proporce - rozměry dané vzájemným vztahem, poměrem jednotlivých složek
Proteázy - enzymy štěpící bílkoviny
Proutek - výhon, často letorost
Prostokořenné rostliny - rostliny přesazované bez kořenového balu s holými kořeny
Prýt - část stonku a listy
Přeléhání semen - jev, kdy druhy s hlubokým klíčním odpočinkem nevyklíčí v příštím vegetačním období po uzrání ani tehdy, byla-li semena přes zimu v půdě
Přesazení - přemístění dřeviny z jednoho místa na druhé
Přeslen - několik listů nebo větví, které jsou uspořádány do kruhu, vyrůstají z jednoho místa stonku
Přeslenitý list - na každé uzlině stonku vyrůstají nejméně tři listy
Přisedlý list - bez znatelného řapíku, posazený přímo na stonek
Pupen - základ listnaté nebo květonosné větvičky vyrůstající zpravidla v úžlabí listu
Pyl - žlutý prášek, který se tvoří v prašnících
Pýřitý - hustě pokrytý měkkými, krátkými chloupky

Nahoru

R

Radix - viz kořen
Radikula - viz kořínek
Rajský dvůr - obvykle čtvercový zahradní prostor, sevřený křídly klášterních budov, které jsou v přízemí směrem do rajského dvora otevřeny
Rakovinná rána - místo na větvi nebo na kmeni s charakteristickými chorobnými příznaky
Rampa - šikmá úprava terénu, cesty nebo jiné zpevněné plochy pro výstup k vchodu budovy, na terasu apod.
Rašící pupen - pupen, který se začíná otvírat
Recesivní - ustupující
Reflorescence - opakované kvetení během jednoho vegetačního období
Regenerace - obnova narušené celistvosti rostlin; poraněný orgán rostliny se obnovuje buď přímo na ráně v půrodní podobě (např. špičky kořene) nebo mimoránu, pak se regenerující část tvoří buď ze základů přítomných již před poraněním (reprodukce) nebo ze základů vytvářejících se až po poranění (regenerace v užším smyslu)
Regulátor rostlinného růstu - látka, která ve velmi nízkých koncentracích reguluje růst rostlin ((inhibice, stimulace)
Rejuvenilizace - omlazení
Relikt - zde rostlina, která je rozšířena na malém, zbytkovém území původně velikého areálu rozšíření v dávnější době
Remontace - schopnost rostliny opakovaně kvést (popř. i plodit) během jednoho vegetačního období
Retardace - brzdění, zadržování růstu
Retardant - látka brzdící, zadržující růst
Retirada - označení pro takovou zahradu nebo její část, která poskytuje klid a osvěžení
Reziduum - zbytek, přebytek, zůstatek
Rezidua pesticidů - zbytky produktů rozkladu, metabolismu nebo jiných reakcí těchto látek v rostlinách, v živočiších nebo v člověku
Rezistence - schopnost odolávat, vzdorovat nepříznivým vlivům vnitřního a vnějšího prostředí (tj. i chorobám, škůdcům)
Rhizogeneze - zakořeňování
Robustní - silný, mohutný
Rod - základní taxonomická kategorie pro druhy společného původu se společnými znaky (dělí se dále na druhy)
Rodenticidy - přípravky proti hlodavcům
Rondel - z kruhového nebo oválného půdorysu vycházející prostorový útvar stavby nebo zahrady (stříhaná stěna, seskupení stromů, záhon)
Roubovanec - mladý výpěstek roubovaný na podnož
Roubování - forma vegetativního (nepohlavního) množení, při kterém je naroubovaná odrůda identická s výchozí rostlinnou
Rozeklaný - rozdělený na dvě části
Rozmnožování rostlin - životní úkon rostlin sloužící k uchování druhu, u vyšších rostlin rozeznáváme rozmnožování pohlavní (generativní) a nepohlavní (vegetativní);
Rozprostřený - rostoucí nízko při povrchu půdy
Rozšiřování rostlin - přesun diaspor na různé vzdálenosti od mateřské rostliny; děje se vlastní silou rostlin (autochorní druhy), větrem (anemochorní druhy), vodou (hydrochorní druhy), zvířaty a lidmi (antnropozoochorní druhy) i činností člověka (hemerochorní druhy)
Ruderální druhy - rostliny rostoucí na rumištích v širším slova smyslu (tj. na volné, neobdělávané půdě kolem sídlišť, komunikací, průmyslových a zemědělských objektů apod.)
Rumiště - stanoviště silně ovlivňované člověkem, které má antropogenní půdu (organické zbytky, popel apod.), s vyšším obsahem dusíku
Růst - nezvratná kvantitativní změna tvaru spojená se vzrůstem hmotnosti a objemu
Růstové zóny - místa, kde na těle rostliny dochází k růstu
Růstový pupen - v něm základy výhonu
Různoplodost (heterokarpie) - jev, kdy se na jedné rostlině vyvíjejí dva nebo více typů plodů, které se mohou navzájem lišit pouze tvarem nebo mohou mít i různá přizpůsobení k rozšiřování, různou ekologii klíčení apod.
Různopohlavné květy - květy jednopohlavné s ústroji jen jednoho pohlaví
Různosemennost (heterospermie) - vzniká vlivem různého umístění semen v plodech
Rytí na rýč - rytí do hlouby odpovídající délce listu rýče (kolem 22 cm)
Řapík - stopkovitě zúžená část listu, na bázi někdy pochvovitě rozšířená
Řez - odstraňování částí rostliny, aby se zajistil co nejlepší okrasný účinek
Řez naostro - kolmý řez těsně nad místem srůstu roubu a podnože, jímž se odstraní zbytky podnože
Řez silný - hluboký řez, při kterém se odstraňuje mnoho starého dřeva
Řízek - segment; oddělená část rostlinného stonku, která se používá k (nepohlavnímu) množení
Řízkovanec - mladý výpěstek množený řízkováním

Nahoru

S

Sad - ovocná zahrada, v dějinách zahradního umění označení pro park v městském prostředí
Sala Terena - obvykle bohatě zdobená síň v přízemí některých renesančních nebo barokních paláců, jejíž jedna stěna je otevřena do zahrady
Salet - zahradní stavba, obvykle centráního půdorysu, určená spíše jen k přechodnému pobytu nebo odpočinku
Salle de verdure - prostor tvořený stromy na způsob síně, slouží k odpočinku
Samčí květ - květ nesoucí pouze samčí pohlavní orgány - tyčinky
Samičí květ - květ nesoucí pouze samičí pohlavní orgán - pestík
Samovýsev - jev, kdy některé pěstované druhy se v kultuře sami pohlavně (generativně) rozmnožují
Segetální druhy - plevelné rostliny na obdělávané půdě mezi kulturními druhy
Segment - viz řízek
Seismonastie - pohyby vyvolané otřesem
Selekce - výběr určitých (rostlinných) typů
Semenáč - (semenáček), mladý výpěstek množený generativně, vypěstovaný ze semene
Semeník - dolní rozšířená dutá část pestíku obsahující vajíčko
Semenná šupina - šupina vyrůstající v paždí podpůrné šupiny v samičí šištici jehličnanů a nesoucí na svrchní straně vajíčka (semena)
Semeno - rozmnožovací orgán vyšších cévnatých rostlin, který vzniká zpravidla po oplození z vajíčka; skládá se ze zárodku (klíčku, embrya), na němž je většinou vyvinuta jedna nebo více děloh, kořínek, růstový pupen a živné pletivo u těch druhů, které mají malé dělohy
Senescence - stárnutí
Sink - místo spotřeby asimilátů
Skarifikace - mechanické obrušování tvrdých slupek a skořápek semen pro umožnění pronikání vlhkosti k embryím
Sloupovitá koruna - směrem nahoru se jen nevýrazně zužuje
Složený list - skládající se z několika lístků
Smáčedlo - pomocná látka, přidávaná do postřiků za účelem zvýšení přilnavosti k povrchu rostlin nebo za účelem lepší pokryvnosti postřikové kapaliny
Solitéra - samostatně umístěná dřevina, která oživuje úpravu a u poutává pozornost svým zajímavým habitem, texturou, barvou, květem, plody nebo jinými znaky
Somatická mutace - mutace probíhající v somatických (tělních) buňkách
Souplodí - soubor plodů vzniklý z jednoho květu, jehož pestíky (plodolisty) navzájem nesrůstají (malina, ostružina)
Specifická (měrná) hmotnost - poměr hmotnosti semen (plodů) k jejich objemu
Spon výsadby - zvolená vzdálenost jednotlivých rostlin v řadě, popř. (při víceřadé výsadbě) i mezi řadami (spon čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový)
Spóra - výtrus
Spurtypová odrůda - odrůda, která vytváří bohatý krátký plodonosný obrost
Staré dřevo - dřevo, které přirostlo dříve než v běžném roce
Srdčitý list - čepel v řapíku ostře vykrojená s laloky zaokrouhlenými, na vrcholu zašpičatělými
Stálezelené rostliny - rostliny, které na zimu neshazují listy (podržují si je v živém stavu)
Stěna buněčná - vrstva na povrchu rostlinné buňky obsahující celulózu a další látky
Sterilace (řidč. sterilizace) - postup, kterým se usmrcují mikroby v určitém prostředí (zpravidla vysokou teplotou nebo varem)
Sterilní - neplodný, jalový, prostý nákazy
Stimulace - podněcování, podráždění
Stimulátory - chemické přípravky regulující růst rostlin (množení rostlin)
Stonek - nadzemní část rostliny, na níž vyrůstají listy a květy
Stopka - stonek posledního řádu, oddělený od stonku nižšího řádu, z něhož vyrůstá v úžlabí listu, na konci nese květ nebo plod
Stratifikace (původně vrstvení) - promíchání semen s vlhkou písčitou nebo humózní zeminou za účelem vytvoření stabilního, vlhkého prostředí pro dozrání semen, odbourání inhibičních látek a narušení jejich tvrdých obalů
Strboul (hlávka) - jednoduché, hroznovité květenství (jetel)
Strom - dřevina s kmenem, který se teprve v různé výšce větví v korunu
Stromořadí - stromy vysazené v řadě, podél cesty tvoří alej
Střechovitý - kryjící se jako tašky na střeše
Střídavý - (listy, pupeny) - nacházející se na stonku po jednom v různé výšce
Stvol - stonek nesoucí květ nebo květenství
Stylisace - úprava zobrazovaných tvarů usilující o základní typické formy, podřízené však slohové představě a mířící jednou k zvýraznění, jindy k ornamentálnímu uspořádání a k schematizaci ve tvaru i barvě
Substrát - směs zemin složená zpravidla z rašeliny a dalších zemin podle konkrétního určení substrátu
Sudozpeřený list - složený ze sudého počtu lístků
Suchomázdřitý - nezelený, tenký, prosvítavý
Svazeček - vrcholičnaté květenství s větévkami a květními stopkami značně zkrácenými, a proto s květy hustě nahloučenými
Subalpínský stupeň - vegetační vysokohorský stupeň, 1300 - 1700 (1800) m n. m., stupeň kosodřeviny
Světlomilná dřevina - druh stromu, který ke svému vývoji potřebuje mnoho světla
Symbióza - zákonité soužití dvou organismů, oběma prospěšné
Symetrie - souměrnost, zrcadlově pravidelné rozložení kompozice po obou stranách střední osy
Symptom - viditelný nebo jinak zjistitelný příznak na rostlině
Synonymum - alternativní jméno rostliny
Systémový (systemický) přípravek - přípravek na ochranu rostlin, který proniká dovnitř rostliny a je roznášen šťávou
Šešule - suchý pukavý plod, vzniklý ze dvou plodolistů, rozdělený na dvě pouzdra blanitou nepravou přehrádkou
Šípek - souplodí nažek uzavřené ve zdužnatělé češuli
Šiška (šištice) - klas se zdřevnatělým vřetenem a zdřevnatělými listeny a listenci; u jehličnanů soubor ve šroubovici uspořádaných podpůrných a semenných šupin se semeny
Školka - souvislá plocha, na které se množí školkařské výpěstky
Školkařský materiál - množitelský materiál a školkařské výpěstky
Školkování - intenzivnější péče o semenáčky, řízkovance i štěpované rostliny pro otužení, vyzrání dřeva, zesílení, rozvětvení kořenového systému, založení koruny a dosažení takových rozměrů, aby obstály na trvalém stanovišti
Šlahoun - výhon rostoucí při povrchu nebo pod povrchem půdy, který tvoří novou rostlinu u vrcholu
Štěpování - souhrný název pro roubování a očkování dřevin
Štětina - tuhý chlup
Štětinovitý - tenký, čárkovitý, dosti tuhý

Nahoru

T

Tapis vert - zelený koberec; pouze zatravněná plocha bez květinové výsadby, lemovaná cestou
Taxon - obecné označení blíže nespecifikované systematické jednotky jakékoli hodnoty (rod, druh, forma atd.)
Taxonomie (systematika) - neuka o systematických jednotkách živých organismů, popř. nauka o třídění organismů do vývojových systému; studuje jejich proměnlivost a stálost, přesně je definuje, stanovuje jejich názvy a postavení v systému
Terasa - přírodní nebo umělý stupeň ve svahu, přístupný schodištěm nebo rampou, obvykle po obvodu obehnaný balustrádou
Terminální - vrcholový
Terminální výhony - silné, vrcholové výhony zajišťující vertikální prodlužování hlavních větví korun dřevin. Jsou většinou přednostně zásobovány živinami, na jejich vrcholu je umístěn terminální pupen
Terofyta - rostliny, které prodělávají celý vývoj od vyklíčení po uzrání semene v jednom vegetačním období a přetrvávají v semenech nepříznivé období roku
Terra fusca - hnědá až červeně hnědá hlinitá půda, chudá humusem, vznikající rozpadem vápenců ve střední Evropě v oblastech s vysokými srážkami
Terra rossa (červenozem) - půda středozemní oblasti, vznikající rozpadem vápenců, ale dlouhým promýváním odvápněná, jílovitá, humusem chudá
Testa - viz osemení
Textura - utváření povrchu koruny, dané druhem, tvarem a hustotou olistění i tvarem větvení
Tobolka - suchý pukavý plod, vzniklý z několika srostlých plodolistů
Toxicita - jedovatost, stupeň jedovatosti
Transpirace - výdej vody z rostliny v podobě vodní páry, zejména průduchy listů
Treláž (trejáž) - laťová stěna, hustá mříž z úzkých latí, které jsou kladeny přes sebe, nejčastěji šikmo, slouží k podpoře popínavých rostlin
Trichom - chlup
Triploidní - vykazující trojnásobnou sadu chromozomů
Trny - tvrdé špičaté útvary, vzniklé přeměnou listů (trny listové - dřišťál), stonku (kolce - trnka), palistů nebo trichomů (ostny růží); mohou být jednoduché nebo rozvětvené (dvoudílné, trojdílné)
Tropismus - pohyb orientovaný ve směru podráždění
Trubkovitá koruna - srostloplátečná koruna v podobě trubky
Trvalky - vytrvalé rostliny, které vydrží více let na stanovišti
Tumor - nádor, vzniklý nekontrolovaným bujením pletiva na určitém místě rostliny
Tvarování - sestřih přirozeného tvaru koruny stromu nebo keře do geometrické nebo figurální podoby
Tvrdosemennost - nepropusnost osemení pro vodu
Tyčinka - samčí pohlavní orgán květu, který se skládá z prašníku a nitky; vznikl přeměnou výtrusového listu a produkuje pyl

Nahoru

U

Úbor - jednoduché hroznovité květenství s přisedlými květy na lůžku zpravidla rozšířeném
Úponek - přeměněná část stonku nebo listu, kterou se popínavá rostlina přidržuje opory
Uzlina - místo na stonku, kde vyrůstají listy nebo pupeny
Uzlovitý - zduřený, vyrůstající v podobě uzlu
Úžlabí - úhel mezi stonkem a povrchem přiléhajícího listu nebo řapíkem
Úžlabní orgán - vyrůstá těsně mezi listem a lodyhou

Nahoru

V

Vajíčko - část samičího orgánu květu, po oplození se přeměňuje v semeno
Vápenitá půda - půda s vysokým obsahem vápníku, půda na vápencovém podloží
Vápenostřežný - nesnášející vápenité (tj. alkalické - zásadité) půdy
Varieta - populace druhů s mírnými odlišnostmi, vznikající vývojem v dlouhodobé izolaci jejich stanovišť
Vazačství - obor květinářství, zabývající se vázáním a aranžováním rostlin do kytic, věnců, košů, mís apod.
Vedoucí výhon - dominantní střední výhon
Vegetační období - čas od vyklíčení do zralosti plodů nebo opadu listů (většinou období jaro - podzim)
Vegetativní orgány - vyživovací a růstové orgány rostlinných těl (např. kořeny, lodyhy, listy)
Vegetativní rozmnožování - nepohlavní; k jeho uskutečnění slouží různé části rostlin, u kulturních rostlin se používá vegetativní rozmnožování řízkováním, dělením, hřížením, očkováním a roubováním
Vejčitý - přibližně dvakrát delší než široký, v dolní třetině nejširší
Vidlan - jednoduché vrcholičnaté květenství, z něhož vyrůstají v úžlabí dvou vstřícných listů dvě větve, které přerůstají prostřední a často se opět vidličnatě větví
Vidličnatý - rozvětvení větví nebo žilek listů ve tvaru Y, přičemž obě vycházející větve (žilky) jsou přibližně stejně silné
Vijan - vrcholičnaté květenství, které lze odvodit od vidlanu, po sobě následující dceřiné stonky jsou uchýleny střídavě napravo a nalevo, takže květy tvoří dvě řady vedle podpůrných listenů
Viridarium - zahrada se stále zeleným prostorem
Virózy - choroby vyvolané viry
Vitalita - životnost; její stupeň se posuzuje podle schopnosti organismu prodělávat na určitém stanovišti všechny fáze svého vývojového cyklu (u rostlin klíčení, růst, kvetení, opylení, oplození, dozrávání semen, přezimování)
Vitální pohyby - pohyby související s působením živé hmoty a její životní síly
Viviparie - viz živorodost
Vláknité kořeny - kořenový systém složený z mnoha tenkých kořenů a nikoliv z jediného kůlového kořenu
Vločkovitě plstnatý - s chlupy jemnými, hustými, které tvoří chomáčky (vločky)
Voluta - spirálovitý dekorační motiv (např. z květin vysázených v záhonu)
Vrcholičnaté květenství - vyznačuje se přerůstajícími postranními stonky nad hlavní květní stonek a rozkvétáním květů od středu vrcholíku k okraji
Vrcholík - vrcholičnaté květenství
Vrcholový pupen - vrcholový pupen hlavního výhonu
Vřeteno listu - u složených (zpeřených) listů pokračování řapíku, na němž vyrůstají jednotlivé lístky
Vstřícné listy - listy nebo pupeny, které jsou umístěny v párech podél stonku
Výběžek - plazivě rostoucí výhon při povrchu půdy, který místy tvoří kořeny
Výhon - nadzemní část výpěstku ukončená pupenem
Výmladek - odkopka; výhon vyrůstající z kořenů nebo z podzemního oddenku
Vyplavování - odstraňování minerálních solí a jiných látek z půdy dešťovou a zálivkovou vodou
Vysemeňování - uvolňování semen z pukavých plodů nebo opadávání nepukavých plodů z rostliny
Vyslepení - odstranění pupenů z výhonu
Vytáhlý růst - nezdravý růst, projevující se u rostlin rostoucích při nedostatku světla
Výtrus (spóra) - nepohlavní rozmnožovací tělísko, často jednobuněčné, vzniká ve výtrusnicích na listech, za příznivých podmínek vyklíčí v pohlavní generaci
Vytrvalé druhy - rostliny, které během života několikrát kvetou a plodí
Vytrvalý kalich - kalich po odkvětu neopadává, ale zůstává na plodech
Vývoj - změna tvaru doprovázená diferenciací; nejtypičtější pro vývoj jsou kvalitativní změny spojené s tvorbou květů
Vzpřímený - odstávající pod ostrým úhlem

Nahoru

X

x - zkratka pro křížení, jedinec (kultivar či druh) vzniklý křížením
Xerofilní druhy (xerofyta) - suchomilné druhy
Xylém - dřevo
Xystus - dekorativní zahrádka venkovské vily antického Říma

Nahoru

Z

Zahradní architektura - v širším smyslu tvorba zahrad, v užším smyslu stavby umístěné v zahradě (altány, fontány, skleníky apod.) i menší stavební úpravy (schody, terasy)
Zahradní perspektiva - využívá perspektivu k vytváření optické iluze; ohyb cesty zdánlivě prodlužuje vzdálenost, nízké stromy pohledově zvyšují architektury, vysoké snižují atd.
Zakládka - plocha, na které jsou hustě založeny dobyté podnože nebo školkařské výpěstky
Zákrov - přeslen listenů, které obklopují květ
Založení dřevin - dočasná společná výsadba stromů nebo keřů v případě, že není možná výsadba na trvalé stanoviště
Zápoj - porostní či korunový, tj. souvislá klenba z větví, vzniklá rozrůstáním stromů do šířky
Zárodek - embryo; zárodek budoucí rostliny v semenu, obvykle je rozlišen pupen, dělohy, hypokotyl a kořínek; u některých druhů se jeví různý stupeň nedovyvinutosti nebo je nedorostlý
Zavlečený druh - v místě výskytu nepůvodní, který se tam dostal z cizích zemí; může se vyskytovat přechodně nebo zdomácní
Zdomácnělý druh - druh v místě výskytu nepůvodní, v současné době však trvalejšího výskytu s pronikáním do původních společenstev
Zimní zahrada - prostor připojený k budově nebo k bytu, v němž jsou umístěny rostliny, často směřující do přilehlé normální zahrady
Zimovzdorná rostlina - otužilá rostlina, která snese přezimování venku bez jakékoliv ochrany
Zlatý řez - vztah kratší úsečky k delší úsečce ve stejném poměru jako delší úsečka k součtu obou; jako symbol harmonie se uplatňoval v architektuře (i zahradní) a malířství
Zoocidy - přípravky proti živočišným škůdcům
Zoogamní - zrnka pylu mají lepkavý nebo drsný povrch a jsou přenášena na jiné květy živočichy, zvláště hmyzem
Zpeřený list - složený list s lístky, které jsou rozložené na obě strany od střední osy
Zplanělá rostlina - rostlina cizího původu, která se na nynějším (novém) území spontánně rozmnožuje
Zrdcadlo - plocha odrážející své okolí, v zahradní arch. zejména vodní plocha
Zubatý list - má na obvodu tupé, zaokrouhlené zářezy do čepele
Žardiniéra - váza nesená kovovou armaturou, v níž se dají pěstovat květiny
Žilky - cévní svazky patrné na povrchu rostliny, zejména na listech
Žilnatina - nervatura; uspořádání žilek v čepeli asimilačních listů a ostatních listových orgánů
Živorodost - viviparie; jev, kdy pupeny pučí na mateřské rostlině v mladou rostlinu, která po odpadnutí zakoření
Živý plot - oplocení tvarované z keřů
Žlázky - útvary vylučující lepkavý, případně vonný či páchnoucí sekret

Nahoru
© VIA MM   Aktualizace: 26.02.2006 Návštěv: