Logo a nadpis: Okrasné dřeviny

Slovníček dendrologických popisných pojmů

V následujícím výběru jsou vysvětleny pojmy běžně používané při popisu rostlin nebo jejich částí a některé sovisející okolnosti. Výběr není učebnicovým vyčerpávajícím přehledem.

Borka - Habitus - Kmen - Kořen - Květ - List - Plod - Pupen - Textura - Větvení


Borka (Kůra)

ilustrační obr. Silueta jehličnanu Borka je odumřelá, povrchová, korková vrstva kůry, která vlivem tloustnutí kmene a působením povětrnostních podmínek praská a získává pro každou dřevinu specifický vzhled. Popisována bývá její:
- barva, která je důležitým komponentem okrasných úprav
- jako poznávací a určovací znaky struktura a odlučitelnost - desková (platan), šupinatá (javor klen), žebernatá (javor mléč), prstencovitá (třešeň) apod.
Někdy na borce vznikají nádherné vzory, jako např. u skupiny javorů s tzv. "hadí kůrou", brslen vytváří podélné korkové lišty, které formují průřez jeho větví do čtvercového profilu, bílé kmeny bříz dobře kontrastují s jehličnany atd.

Nahoru

Habitus

ilustrační obr. Silueta jehličnanu Je výslednicí velikosti rostliny, jejího celkového tvaru (obrysu) a textury, často je nejdůležitějším určovacím znakem dřeviny i parametrem pro výběr k určitému účelu. Někdy se pro názornost využívají různě stylizované obrázky doplněné slovním popisem. Výrazy používané pro popis habitu záleží na fantazii autora, následně na představivosti čtenáře.

Příklad (Hieke - Praktická dendrologie):
Juniperus: Habituální a rozměrový rejstřík je velmi široký - od vysokých stromů až po miniaturně zakrslé keříčky, od přísně pravidelných tvarů až po bizarně rozsochaté. Habituální typ "echiniformis" - nejnižší, velmi hustě, hrbolovitě plazivý tvar.....

Nahoru

Kmen

Mimo jeho barvy a povrchové struktury (borka) se zaměřují popisy na tvar (rovný, zakřivený, křivolaký, svalcovitý, hrbolatý...), tlouštku, větvení (u země na vícekmenný tvar, nízko rozvětvený, k vrcholu koruny prorůstající ...) nebo na některé zvláštnosti (spirálovitě doleva kroucený kmen jírovce obecného, mohutné, tuhé trny na kmeni dřezovce trojtrnného).

Nahoru

Kořen

Popis tvaru a větvení kořenového systému je velmi důležitou informací z několika hledisek.
Kořenový systém s kůlovitým kořenem (borovice) zajišťuje dosažitelnost spodní vody - tedy odolnost k suchu a pevné zakotvení v půdě - odolnost proti vývratům.
Povrchové a široce rozprostřené kořeny (bříza) mohou někdy vysoušet pozemek, ale také nepříjemně zasahovat do teritorií sousedních rostlin, někdy dokonce až sousedních zahrad. Tloustnutí mělce rostoucích kořenů někdy narušuje základy menších staveb.
Dobře rozvětvený kořenový systém může bránit erozi, zejména na svazích, a také dobře drží bal při přesazování.
Kořeny mohou zastávat i speciální funkce - schopnost některých kořenů k vytváření výhonků je výhodná pro rozmnožování odkopky a kořenovými řízky, ale může také zaplevelovat široké okolí (akát, pámelník). Zvlášností je například u tisovce tvorba tzv. dýchacích kořenů na zamokřeném stanovišti.
Některé druhy mohou kořeny vylučovat jedovaté látky (akát), které omezují růst jiných rostlin, a snižovat tak úrodnost půdy.
Jiné druhy mají na kořenech hlízkovité útvary (Fabaceae - bobovité), ve kterých žijí bakterie se schopností vázat vzdušný dusík. Tento prvek pak obohacuje půdu a okolní rostliny jej využívají pro svůj růst.
Mykorhiza je symbióza kořenů s různými houbami, bez které některé druhy rostlin nemohou existovat vůbec, nebo jen omezeně.

Nahoru

Květ

Je rozmnožovacím orgánem rostliny, vyvíjí se z něho plody a semena. Z estetického hlediska nás zajímá četnost, barva, velikost, doba rozkvětu, trvání květu a také jeho vůně.
Z hlediska pěstitelského ještě odolnost květu k nízkým teplotám a jde-li o kvetení jednodomé nebo dvoudomé (možnosti opylení).
Pro rozlišování dřevin je třeba určit, jde-li o květ úplný nebo nahý (bez okvětí), jedno nebo oboupohlavní, jednotlivý květ nebo květenství (klas, hrozen, hlávku, okolík, latu, chocholík). Někdy jsou určujícími znaky i vlastnosti jednotlivých částí květů (pestík, tyčinky, plátky...). Znaky a uspořádání květů je charakteristické dle příslušnosti k čeledím (bobovité, růžokvěté).

Příklad popisu (Hieke - Praktická dendrologie):
Lonicera: Květy jsou 5četné, korunka s rourkou, často hrbatou, je většinou dvoupyská a jen řidčeji téměř pravidelně 5cípá. Jednotlivé květy jsou různě uspořádané v chudá nebo bohatá úžlabní květenství, v párech různě srostlých nebo v různých přeslenitých vrcholících....

Jednodomé rostliny

Samčí i samičí květy se vyskytují na každém exempláři rostliny (v jednom domě), proto se rostlina může rozmožovat, i když roste osamoceně (lísky, duby). Mohou to být jak květy jednopohlavní (v květu se vyskytují buď tyčinky nebo pestík), tak i oboupohlavní květy (tyčinky i pestík v jednom květu). Jednopohlavní květy mají všechny jehličnany.
Existují i rostliny mnohomanželné, které na jednom exempláři přinášejí květy oboupohlavní a zároveň jednopohlavní (jasan).

Dvoudomé

U těchto rostlin se vyskytují samčí a samičí exempláře, každý s jednopohlavními květy (topoly, rakytník řešetlákovitý, jinan dvoulaločný). K rozmnožování je třeba nejméně po jednom jedinci každého pohlaví na jednom stanovišti. V praxi zpravidla stačí jeden samčí exemplář na více samičích. Rozeznávání pohlaví velmi mladých rostlin je běžnými prostředky obtížné, často nemožné.

Typy květů a květenství

xxx Prašník produkuje pylová zrnka (samčí buňky), které jsou větrem nebo hmyzem přenesena na bliznu, tam vyklíčí a prorostou dutou čnělkou do semeníku, kde oplodní vajíčko(a).

Úplný květ
Vyskytuje se u listnatých dřevin, skládá se z květních obalů (korunní a kališní lístky), tyčinek a plodolistů. Korunní lístky bývají barevné - lákají hmyz k oplození, někdy jsou srostlé a vytvářejí trubku.
Nahý květ
Má květní obaly zakrnělé, nejčastěji zcela chybí, vyskytuje se u všech jehličnanů a je opylován větrem.

Květy mohou být jednotlivé (jabloň) nebo bývají uspořádány v květenství.
- Jednoduchá květenství:
Kuličkovitá květenství (tis) a jehněda (většinou klas nebo hrozen) s nenápadnými drobnými květy jsou samčí květenství. Variantou jehněd jsou tzv. "kočičky".
Šištice (klas) je samičím květenstvím (olše a většina jehličnanů), dřevnatěním se mění na šišku. Mezi jednoduchá květenství patří i hlávka a okolík.
- Složená květenství jsou lata a chocholík.

Nahoru

List

List je asimilačním orgánem rostlin,
- pro výběr dřevin do kompozic jsou důležitými parametry uspořádání, zbarvení, tvary a velikosti listů, které jsou pro každou rostlinu originální
- existují souvislosti vlastností listů s vlastnostmi celých rostlin, např. menší odolnost k mrazu u velkolistých pěnišníků nebo barevných jehličnanů
- jednoznačných znaků využíváme k rozpoznávání a určování dřevin:

Příklad (Hieke - Praktická dendrologie):
Ulmus: Listy jsou krátce řapíkaté, většinou s nesouměrnou čepelí, různě protáhlou nebo i téměř úzce protáhlou, dvojitě pilovitou až laločnatou, různě zbarvenou.....

Barva a povrch

Zejména barva je silným výrazovým prostředkem kompozic, mimo nejrůznější tóny zelené barvy je častá žlutá (zlatá), šedá (modrá), červená a různé pestré varianty (panašování):
- celoročně relativně stálá u stálezelených listnatých a neopadavých jehličnanů
- jarní bývá u listnatých výrazně světlejší, někdy i úplně odlišná od letní (smrk východní)
- letní bývá základním odstínem
- podzimní se u některých opadavých mění nejčastěji do žlutých (jinan dvoulaločný, modřín evropský, svída, javory), červených (javory dlanitolisté, svída, škumpa ocetná) a hnědých odstínů, jiné mohou být vícebarevné (přísavník trojcípý)
- zimní se někdy mění u poloopadavých a stálezelených (např. u barevných zeravů se žlutá mění do hnědých až nafialovělých tónů, u mahonie do červena apod.).
Povrch líce a rubu může býr rozdílný - matný, lesklý, hladký, vrásčitý, plstnatý apod., na rubu jehliček a šupin jehličnanů někdy souvislé řady průduchů tvoří bělavé proužky (jedle), dalším rozpoznávacím znakem mohou být různobarevné chloupky na rubu (např. pro lípy jsou důležitým rozeznávacím znakem).

Modifikace

xxx Listy (většina listnatých)
Jehličky (Pinaceae - Borovicovité)
Šupiny (Cupressaceae - Cypřišovité)
Přechodný typ (Ginkgoaceae - Jinanovité)

Okraj čepele

xxx

Opad

Stálezelené listy přežívají zimu a obměňují se ve víceletých periodách (cesmína ostrolistá, většina jehličnatých).
Poloopadavé přežívají zimu, na jaře jsou nahraženy novými (skalník vodorovný).
Opadavé (většina listnatých) odumírají a opadávají během podzimu, někdy (habr obecný, některé duby) odumřelé zůstávají dlouho do zimy nebo až do jara na rostlině.

Tvar čepele, jejího vrcholu a báze

xxx

Laloky na srdčité bázi čepele listu jsou u některých dřevin výrazně nesouměrné (jilm vaz, lípa srdčitá).

Uspořádání a postavení k větvičce

Jehlice mohou být na větvičce postaveny jednotlivě, ve svazcích (po 2, 3 a 5 u borovic), ve štětičkách (modřín); vstřícně, střídavě, přeslenitě, spirálovitě, hustě po celém obvodu, dvouřadě, hřebenitě, s brázdou ve tvaru "V", radiálně odstávající...
Listy bývají jednoduché, složené dlanitě, troj nebo pětičetně, sudo nebo lichozpeřeně (dvakrát zpeřeně)...

xxx

Nahoru

Plod

Plod se vyvíjí z oboupohlavního nebo samičího květu, vzniká z plodolistů, ale na jeho tvorbě se mohou podílet i jiné části rostlin (kalich, stonek). Především obsahuje semena - zárodky nových rostlin, může být jedlý, nejedlý (nechutný) nebo jedovatý, někdy je významný svou okrasnou hodnotou a může být pomocným ukazatelem i při určování.
Plody jsou velmi variabilní, rozlišovacích znaků je mnoho. Tvary celých plodů, jejich postavaní na rostlině (šišky), tvary jejich částí (křidélka, výrůstky), barvy, chuť atp.

Semena jsou uzavřena v plodu jeho stěnami - oplodím.
Jednotlivý plod vzniká z jednoho semeníku.
Souplodí je složené z jednotlivých plůdků (malina, ostružina).
Pukavé plody (měchýřek, šešule, lusk a tobolka) uvolňují zralá semena otevřením stěn plodu, lusky a šešule někdy semena vymršťují (vilín) do větší vzdálenosti.

xxx

Nepukavé plody:
- Oříšek má celé oplodí zdřevnatělé (líska), může mít křidélka (bříza, jasan).
- Peckovice má dřevnaté vnitřní části oplodí, vnější je masitá (ořešák vlašský).
- Bobule ma oplodí masité. Bobule a peckovice se někdy těžko rozeznávají.
- Malvice má také masité oplodí, vzniklé ale z z dužnatěním např. květního stonku (jabloň).
Plotivé plody:
Zralé se rozpadají, ale jednotlivá semena zůstávají uzavřena (javory).
Šupiny šišek vytvářejí obal, podobný oplodí u nahosemenných jehličnatých dřevin. Šupiny zralých šišek se otvírají (borovice) nebo se šišky rozpadají celé (jedle, cedr).
Bobulovité šištice z masitých šupin mají plody jalovce
Nahá semena obalené masitým míškemtis.

Nahoru

Pupen, listové jizvy, větvičky

Tvary pupenů, větviček a listových jizev jsou důležitými poznávacími znaky zejména v zimním období.
xxx U pupenů si všímáme barvy, tvaru, šupin, chloupků, lepkavosti..
U větviček tvaru průřezu, barvy, ojínění, postavení pupenů, lenticel (bradavičnatých útvarků na kůře), ochmýření, trnů, ostnů, štětin, úponků (popínavé), popřípadě i vůně rozemnuté kůry. I barva pod kůrou může být důležitá (sytě žlutá u dřišťálů).
Tvary listových jizev jsou jedinečné jako otisky prstů a uvádějí je některé klíče k určování dřevin. Důležité jsou u jehličnanů, kde opadané jehličky zanechávají velmi markantní a početné jizvy (smrk).

Nahoru

Textura

Je utváření povrchu koruny, dané druhem, tvarem a hustotou olistění i tvarem větvení. Také zde záleží při popisu na fantazii autorů.

Příklad (Hieke - Praktická dendrologie):
Juniperus: Textura u stromovitých i keřovitých tvarů v mládí většinou jemná, celkově stejnoměrná, s větvemi více méně vystoupavými (kromě většiny plazivých typů). U starších exemplářů se zpravidla (kromě snad všech sloupovitých a plazivých typů) dostavuje určité rozvolnění větví, a tím provzdušnění celé koruny, která se pak podle druhu nebo habituálního typu stává i chomáčovitou (typ "scopulorum"), záclonovitou (typ "pendula" či "communis pendula"), popřípadě načechranou (typ "kaizuka"); u polehavých nebo kulovitých typů se hustší, někdy až jednolitá nevzdušná textura udržuje i ve vysokém věku...

Nahoru

Větvení

Rozmístění hlavních (kosterních) a vedlejších větví i koncových větviček a také směr jejich růstu je specifické pro každý druh i jeho kultivar. Bývá popisováno stejným "beletristickým" xxx způsobem jako habitus a textura (někdy jako součást habitu nebo textury) a většina výrazů je srozumitelná bez zvláštních výkladů.
Popisy si všímají:
- hustoty a celkového dojmu: větvení řídké, vzdušné, husté, stěsnané, nahloučené, strnulé, metlovité, rozkladité, pyramidální, případně hadovité nebo bizarní apod.
- výšky rozvětvování: zavětvené až k zemi, rozvětvené v horní polovině, třetině...
- směru růstu větví: větve svislé, výběžkaté, vystoupavé (prohnuté směrem nahoru), nestejně vystoupavé, vodorovné, převisající (splývavě, záclonovitě), pokroucené.
Rozdílné může být větvení v různých částech koruny (nahoře vystoupavé, ve spodní části vodorovné...), rozdílně mohou být rostoucí větve hlavní (1. řádu), vedlejší (2. řádu) a koncové větévky (3. řádu). Ty mohou být stébelnaté, vějířovité, kornoutovité, načechrané, péřovité, odstávající, nící, převisající, záclonovité atd. atd.

Příklad (Hieke - Praktická dendrologie):
Pinus: Borovice se svým habitem a měkčím uspořádáním koruny řadí blíže k listnáčům... jejich habitus není tak přísně pravidelný a strnulý jako např. u cypřiškovitých druhů...
typ "strobus" - široce kuželovitý strom s malebnou, na obryse nápadně nepravidelnou hustou korunou a vodorovně rozkladitými, různě dlouhými větvemi,
typ "ponderosa" - strom s protáhle kuželovitou, na obryse poněkud štětkovitou nepravidelnou korunou; spodní větve vodorovné nebo mírně skloněné, horní poněkud vystoupavé...
typ "virgata" - bizarně, velmi řídce stavěný stromek s hadovitě dlouhými, neuspořádaně propletenými větvemi téměř bez krátkých větévek...

Nahoru

© VIA MM   Aktualizace: 4.08.2005 Návštěv: